ආනාපානසතියේදී වේදනානුපස්සනාව සහ චිත්තානුපස්සනාව තුලින් සප්ත බොජ්ඣංග වැඩෙන ආකාරය.

මීතිරිගල නිස්සරණ වනවාසී පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ විසින් මෙවර ඉරු දිනයේ (26-12-2021) සිදුකල ධර්ම දේශනාවෙන් ආනාපානසතියේදී වේදනානුපස්සනාව සහ චිත්තානුපස්සනාව තුලින් සප්ත බොජ්ඣංග වැඩෙන ආකාරය පැහැදිලි කරන ලදී. එදින ධර්ම සාකච්චාවේද යෝගාවචරයන්ට වටිනා ප්‍රායෝගික කරුණු ඇතුලත් වේ.

Image by river_cm from Pixabay

පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ විසින් ඉරිදා සූත්‍ර දේශනා මාලාවේ එකොලොස් වන සූත්‍ර මාලාව ලෙස ආනාපානසති සූත්‍රය පිලිබඳ දේශනා මාලාව වර්ෂ 2021 නොවැම්බර් මස 14 වෙනි දින ආරම්භ කරන ලදී.

ආනාපාන සතිය බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් අප වෙත හඳුන්වා දුන් ප්‍රධානම භාවනා ක්‍රම වේදයකි. ආශ්වාසය හා ප‍්‍රාශ්වාසය මූලික කොටගෙන වෙනත් ආගම් වලද භාවනාවන් ප්‍රචලිත වී තිබේ. එනමුදු ඒවා තුලින් ලබන ප්‍රතිඵලයන් බුදු දහමේ ඉලක්ක කරන ප්‍රතිඵලයන් වලට වඩා වෙනස් වේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කල ආනාපානසති සූත්‍රය තුලින් ආශ්වාසය සහ ප‍්‍රාශ්වාසය පිලිබඳව ඇති කරගන්නා සතිය නිවන් දැකීම සඳහා දියුණු කරන ක්‍රමවේදය පැහැදිලි වේ.

ආනාපානසති සූත්‍රය ත්‍රිපිටකයෙන් මෙතනින් කියවන්න.


මෙම Zoom දුරස්ථ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වීමට Zoom මෘදුකාංගය ස්ථාපිත කරගෙන පහත දැක්වෙන අයුරින් සම්බන්ධ වන්න.

Use the following link and meeting details to join the program.
මෙම වැඩසටහන ඉරිදා දිනවල ශ්‍රී ලංකාවේ වේලාවෙන් උදැසන 07.00 ආරම්භ වේ.
Meeting ID:  882 8951 5672

Password: 171717


 1. ධර්ම දේශනාව 01 – ආනාපානසති සූත්‍රය. (14-11-2021)
 2. ධර්ම සාකච්චාව 01 (14-11-2021)
 3. ධර්ම දේශනාව 02 – ආනාපානසති සූත්‍රය – කායානුපස්සනාව. (21-11-2021)
 4. ධර්ම සාකච්චාව 02. (21-11-2021)
 5. ධර්ම දේශනාව 03 – ආනාපානසති සූත්‍රය – වේදනානුපස්සනාව. (05-12-2021) ***
 6. ධර්ම සාකච්චාව 03. (05-12-2021) ***
 7. ධර්ම දේශනාව 04 – ආනාපානසති සූත්‍රය – චිත්තානුපස්සනාව සහ ධම්මානුපස්සනාව. (12-12-2021) ***
 8. ධර්ම සාකච්චාව 04. (12-12-2021) ***
 9. ධර්ම දේශනාව 05 – ආනාපානසති සූත්‍රය – කායානුපස්සනාව තුලින් සප්ත බොජ්ඣංග වැඩෙන ආකාරය. (19-12-2021) ***
 10. ධර්ම සාකච්චාව 05. (19-12-2021) ***
 11. ධර්ම දේශනාව 06 – ආනාපානසති සූත්‍රයවේදනානුපස්සනාව සහ චිත්තානුපස්සනාව තුලින් සප්ත බොජ්ඣංග වැඩෙන ආකාරය. (26-12-2021) ***
 12. ධර්ම සාකච්චාව 06. (26-12-2021) ***

To be continued…

පසුගිය ඉරිදා දහම් වැඩ සටහන් ඇතුලත් මූලික වෙබ් පිටුවට පිවිසීමට මෙතන click කරන්න.

 

Apara Sutta – අපාර සූත්‍රය

Ven. Panadure Chandaratana Thero of Mitirigala Nissaranavanaya Forest Monastery conducted a 4 days long Distance Meditation Retreat using Zoom technology based on ‘Apara Sutta – අපාර සූත්‍රය’ from 02 April 2021 to 05 April 2021 for Young Adults. It was conducted in both Sinhala and English mediums.

The retreat involving Dhamma sermons and discussions regarding meditation experiences of the participants were conducted excellently, facilitating the understanding of theory and practice of meditation in relation to a Sutta discourse of the Lord Buddha.

මීතිරිගල නිස්සරණ වනවාසී පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ විසින් දින 04 ක දුරස්ථ භාවනා වැඩමුළුවක් තරුණ තරුණියන් හට සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයන්ගෙන් සිදුකරන ලදී. මෙහිදී ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් වුවද තම තමන්ගේ ප්‍රායෝගික භාවනා ගැටළු ඉදිරිපත් කිරීමට අවකාශය සැලසුනි. මෙම වටිනා දුරස්ථ වැඩමුළුව වර්ෂ 2021 අප්‍රේල් මස 02 සිට 05 දින දක්වා පැවතුනි.

මෙම වැඩසටහනේ විශේෂත්වය වූයේ තරුණ තරුණියන් හට වටිනා සූත්‍ර දේශනා වලියක් දහම් මග දියුණු කරගැනීමට ඉදිරිපත් කිරීමත් සහ ඔවුන්ගේ ප්‍රායෝගික භාවනා ගැටළු වලට විසඳුම් ඉදිරිපත් කරගැනීමට සකසා තිබීමත් වේ. මෙම වැඩසටහනට භාවනාවේ වටිනාකම වටහාගත් ඔස්ට්‍රලියාවේ ශ්‍රී ලාංකික සම්භවයක් ඇති තරුණ තරුණියන් රැසක් Zoom දුරස්ථ ක්‍රමයෙන් සහභාගී වූහ.

සූත්‍රය ත්‍රිපිටකයෙන් කියවීමට මෙතනින් පිවිසෙන්න: http://www.thripitakaya.org/tipitakaya/Index/138?s=2167

ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » සංයුත්‌ත නිකාය » මහා වර්ගය » 2. බොජ්ඣඞ්ග සංයුක්තය » 2. ගිලාන වර්ගය » අපාර සූත්‍රය

How to Download or Directly Listen to the audio files.

To download (On PC’s) : You could download the file by right clicking on the file link and then selecting “save as” from the drop down menu. Save the file into a pre designated folder to listen on multiple occasions. This is the best way to save your internet allocation.

To listen directly (On PC’s): Please left click on the link to listen directly. Once the link is clicked, you will be directed to a separate page containing the talk. Usually the file starts to play in that window. If it doesn’t you could highlight the browser window and click ‘reload this page’. It will start to play.

 1. ධර්ම දේශනාව – 01 (02-04-2021)
 2. Summary of the Dhamma Talk-01 in English – (02-04-2021)
 3. කමටහන් පැන – 01 (02-04-2021)
 4. ධර්ම දේශනාව – 02 (03-04-2021)
 5. Summary of the Dhamma Talk-02 in English – (03-04-2021)
 6. කමටහන් පැන – 02 (03-04-2021)
 7. ධර්ම දේශනාව – 03 (04-04-2021)
 8. Summary of the Dhamma Talk-03 in English – (04-04-2021)
 9. කමටහන් පැන – 03 (04-04-2021)
 10. ධර්ම දේශනාව – 04 (05-04-2021)
 11. Summary of the Dhamma Talk-04 in English – (05-04-2021)
 12. කමටහන් පැන – 04 (05-04-2021)

Apara Sutta – අපාර සූත්‍රය මුල්කොටගෙන සිදුකල දුරස්ථ භාවනා වැඩමුළුව අවසානයි. 

ගෞරවනීය ස්වාමින්වහන්සේගේ සිංහල භාෂාවෙන් සිදුකල අනෙක් දේශනා ගොනුවී ඇති ප්‍රධාන වෙබ් පිටුවට මෙතැන click කර පිවිසෙන්න.

Please click here to reach the other recordings of the Ven. Thero conducted in English.

සතිපට්ඨාන සූත්‍රය – Satipatthana Sutta

මීතිරිගල නිස්සරණ වන සේනාසන වාසී පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සති ගණනාවක් තුල සිදුකල, භාවනා යෝගීන් හට ඉතාම වැදගත් වන සතිපට්ඨාන සූත්‍රය අලලා සිදුකල ඉතා වටිනා ධර්ම දේශනා මාලාව සහ ධර්ම සකච්චා පෙළ අද දින (28-03-2021) අවසාන විය. Zoom දුරස්ථ ක්‍රමයට සිදුකල මෙම ධර්ම දේශනා සහ සාකච්ඡා පෙල විශේෂයෙන් ඕස්ට්‍රලියානු ශ්‍රී ලාංකික යෝගීන්ගේ සහයෝගයෙන් සිදුකරනු ලැබීය. 

භාවනා යෝගීන් සමග පැවැත්වූ මෙම ධර්ම සාකච්චා පෙළ සුවිශේෂ ප්‍රායෝගික වටිනාකමකින් යුතු වේ. 

Ven. Panadure Chandaratana Thero commenced a new series based on Satipatthana Sutta on 29 November 2020 Sunday (Poya Day). This Sunday Dhamma Program series is conducted via Zoom connection in Sinhala medium. These sessions consists of a Dhamma talk, a Dhamma discussion and sometimes a guided meditation session.

පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සතිපට්ඨාන සූත්‍රය පාදක කොට ගෙන වර්ෂ 2020 නොවැම්බර් 29 පෝය දිනයේ දී නව ඉරිදා දින ධර්ම දේශනා මාලාවක් ආරම්භ කරන ලදී. මෙම ධර්ම වැඩසටහන් මාලාව Zoom දුරස්ථ මාද්‍ය භාවිතා කරමින් සිදුකෙරෙන නිසා ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට එම වැඩසටහනට සම්බන්ධ වීමට පුළුවන. පහත සඳහන් යොමුව ආධාර කරගනිමින් එම වැඩසටහන පිලිබඳ වැඩිවිස්තර ලබාගැනීමට පුළුවන. Information on Sunday Dhamma Sermon  

සතිපට්ඨාන සූත්‍රය, ත්‍රිපිටකයෙන් මෙම link එකෙන් කියවන්න.= https://www.thripitakaya.org/tipitakaya/Index/37?s=109 (ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » මජ්‌ඣිම නිකාය » මූල පන්නාසකය » මූලපරියාය වර්ගය) 

දේශනාවට උපයෝගී කරගත් PDF සටහන මෙතන click කර ලබාගන්න.

එමෙන්ම ශ්‍රාවක සැමගේ පහසුව පිණිස එම ධර්ම දේශනා, ධර්ම සාකච්චා සහ යොමුකිරීමක් සහිත භාවනා වැඩසටහන් වෙන් වශයෙන් ඉදිරිපත් කරනෙමු. යොමුකිරීමක් සහිත භාවනා වැඩසටහන් විනාඩි 30-45 ක කාලයකට සීමා කොට සීනු ශබ්දයකින් අවසාන වන ලෙස ඉදිරිපත් කර ඇත.

How to Download or Directly Listen to the audio files.

To download: You could download the file by right clicking on the file link and then selecting “save as” from the drop down menu. Save the file into a pre designated folder to listen on multiple occasions. This is the best way to save your internet allocation.

To listen directly: Please left click on the link to listen directly. Once the link is clicked, you will be directed to a separate page containing the talk. Usually the file starts to play in that window. If it doesn’t you could highlight the browser window and click ‘reload this page’. It will start to play.

 1. ධර්ම දේශනාව (ආනාපාන පබ‍්බ) – 29-11-2020 (අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය බිඳ වටුනු පසු ස්වාමින්වහන්සේ විසින් දේශනාවේ ඉතිරිය සම්පුර්නකොට ඉදිරිපත් කර ඇත.) මෙහි සඳහන් වෙන කරුණු වැඩිදුර දැක්වීම සඳහා ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සඳහන් කල සතිපට්ඨාන විභඞග සූත්‍රය මෙතනින් කියවන්න: https://pitaka.lk/main?n=251250   එම pitaka.lk අන්තර්ගතයේ සතිපට්ඨානය නම් කවරේද? යන්න පැහැදිලි කෙරෙන විරාග සංවත්තනික සූත්‍රය මෙතනින් කියවන්න (අවශ්‍ය කොටස 3 වෙනි ඡේදයේ ඇත): https://pitaka.lk/main?n=251242 
 2. ධර්ම දේශනාව (ඉරියාපථ පබ‍්බ) – 06-12-2020
 3. කමටහන්/දහම් පැන – 06-12-2020
 4. යොමුකිරීමක් සහිත භාවනාව (පිම්බීම හැකිලීම) – විනාඩි 45 (06-12-2020) 
 5. ධර්ම දේශනාව (සම‍්පජඤ‍්ඤ පබ‍්බ) – 13-12-2020
 6. යොමුකිරීමක් සහිත භාවනාව – විනාඩි 45 (13-12-2020)
 7. ධර්ම දේශනාව (පටිකකූලමනසිකාර පබ‍්බ) – 20-12-2020
 8. කමටහන්/දහම් පැන – 20-12-2020
 9. ධර්ම දේශනාව (ධාතුමනසිකාර පබ‍්බ) – 27-12-2020
 10. කමටහන්/දහම් පැන – 27-12-2020
 11. ධර්ම දේශනාව (නවසීවථික පබ‍්බ) – 03-01-2021
 12. කමටහන්/දහම් පැන – 03-01-2021
 13. ධර්ම දේශනාව (වේදනානුපස‍්සනා පබ‍්බ) – 10-01-2021
 14. කමටහන්/දහම් පැන – 10-01-2021
 15. ධර්ම දේශනාව (චිත‍්තානුපස‍්සනා පබ‍්බ) – 17-01-2021
 16. කමටහන්/දහම් පැන – 17-01-2021
 17. ධර්ම දේශනාව (නීවරණ පබ‍්බ – 01) – 24-01-2021
 18. කමටහන්/දහම් පැන – 24-01-2021
 19. ධර්ම දේශනාව (නීවරණ පබ‍්බ – 02) – 31-01-2021
 20. යොමුකිරීමක් සහිත භාවනාව – විනාඩි 45 (31-01-2021)
 21. කමටහන්/දහම් පැන – 31-01-2021
 22. ධර්ම දේශනාව (ඛන්‍ධ පබ‍්බ – 01) – 07-02-2021
 23. කමටහන්/දහම් පැන – 07-02-2021
 24. ධර්ම දේශනාව (ඛන්‍ධ පබ‍්බ – 02) – 14-02-2021
 25. යොමුකිරීමක් සහිත භාවනාව (උපාදානස්ඛන්ධ) – විනාඩි 45 (14-02-2021)
 26. කමටහන්/දහම් පැන – 14-02-2021
 27. ධර්ම දේශනාව (ආයතන පබ‍්බ – 01) – 21-02-2021
 28. කමටහන්/දහම් පැන21-02-2021
 29. ධර්ම දේශනාව (ආයතන පබ‍්බ – 02) – 28-02-2021
 30. කමටහන්/දහම් පැන28-02-2021
 31. ධර්ම දේශනාව (බොජ‍්ඣඣඞ‍්ග පබ‍්බ – 01) – 07-03-2021
 32. යොමුකිරීමක් සහිත භාවනාව (පිම්බීම හැකිලීම) – විනාඩි 45 (07-03-2021)
 33. කමටහන්/දහම් පැන – (07-03-2021)
 34. ධර්ම දේශනාව (බොජ‍්ඣඣඞ‍්ග පබ‍්බ – 02) – 14-03-2021
 35. කමටහන්/දහම් පැන – (14-03-2021)
 36. යොමුකිරීමක් සහිත භාවනාව (පිම්බීම හැකිලීම) – විනාඩි 45 (14-03-2021)
 37. ධර්ම දේශනාව (සච‍්ච පබ‍්බ – 01) දුක්ඛ සත්‍යය – 21-03-2021
 38. කමටහන්/දහම් පැන – (21-03-2021)
 39. ධර්ම දේශනාව (සච‍්ච පබ‍්බ – 02) – 28-03-2021
 40. කමටහන්/දහම් පැන – (28-03-2021)

සතිපට්ඨාන සූත්‍රය ඇසුරුකොට ගෙන සිදුකල වටිනා දේශනා සහ දහම් සාකච්චා මාලාව මෙතෙකින් අවසාන වේ. 

ගෞරවනීය ස්වාමින්වහන්සේගේ සිංහල භාෂාවෙන් සිදුකල අනෙක් දේශනා ගොනුවී ඇති ප්‍රධාන වෙබ් පිටුවට මෙතැන click කර පිවිසෙන්න.

 

Samadhibhavana Sutta – සමාධිභාවනා සූත්‍රය.

Samadhibavana Sutta – සමාධිභාවනා සූත්‍රය.

Samadhibavana Sutta – (සමාධිභාවනා සූත්‍රය), was the Sutta selected for the 249th residential retreat at Mitirigala Nissaranavanya Forest Monastery. This four days long retreat was conducted by Ven. Panadure Chandaratana Thero. 

මීතිරිගල නිස්සරණ වන සේනාසනයේ 249 වන නේවාසික භාවනා වැඩමුළුව පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ විසින් පවත්වන ලදී. එම සිව්දින භාවනා වැඩ සටහන සඳහා අඞ්‌ගුත්‌තර නිකායේ සමාධිභාවනා සූත්‍රය මූලික කරගන්නා ලදී. 

ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » අඞ්‌ගුත්‌තර නිකාය » චතුක්ක නිපාතය » 5. රෝහිතස්‌ස වර්ගය » සමාධිභාවනා සූත්‍රය.

එම සූත්‍රය ත්‍රිපිටකයෙන් කියැවීමට මෙතැන click කරන්න.

The Lord Buddha explains four uses or benefits of metal concentration in Samadhibavana Sutta. These are; 1. Happiness here and now, 2. Development of divine eye. 3. Mindfulness and clear comprehension and 4. Complete liberation or Nibbana.

බුදුරජාණන් වහන්සේ සමාධි භාවනාව තුලින් ලැබිය හැකි ඵල හතරක් නැතහොත් සමාධි භාවනා හතරක් පිළිබඳව මෙම වටින සූත්‍රයෙන් දේශනා කල සේක. ඒවා නම් 1. මේ ආත්මයෙහි සැප විහරණය, 2. දිව්‍යචක්‍ෂුරභිඥානය ලැබීමට, 3. සිහිය හා නුවණින් දැනීම පිණිස සහ 4. සියළු ආශ්‍රවයන් ක්‍ෂය කිරීම පිණිස දියුණු කරන සමාධිය වශයෙනි.

How to Download or Directly Listen to the audio files.

To download: You could download the file by right clicking on the file link and then selecting “save as” from the drop down menu. Save the file into a pre designated folder to listen on multiple occasions. This is the best way to save your internet allocation.

To listen directly: Please left click on the link to listen directly. Once the link is clicked, you will be directed to a separate page containing the talk. Usually the file starts to play in that window. If it doesn’t you could highlight the browser window and click ‘reload this page’. It will start to play.

 1. කමටහන්/දහම් පැන 01 – 01-03-2021
 2. ධර්ම දේශනාව 01 – 01-03-2021
 3. කමටහන්/දහම් පැන 02 – 02-03-2021
 4. ධර්ම දේශනාව 02 – 02-03-2021
 5. කමටහන්/දහම් පැන 03 – 03-03-2021
 6. ධර්ම දේශනාව 03 – 03-03-2021
 7. කමටහන්/දහම් පැන 04 – 04-03-2021
 8. ධර්ම දේශනාව 04 – 04-03-2021

මීතිරිගල 249 වන නේවාසික භාවනා වැඩමුළුවේ පටිගත කිරීම් අවසානයි.

ගෞරවනීය ස්වාමින්වහන්සේගේ සිංහල භාෂාවෙන් සිදුකල අනෙක් දේශනා ගොනුවී ඇති ප්‍රධාන වෙබ් පිටුවට මෙතැන click කර පිවිසෙන්න.

 

දම්සර දහම් පුවත් අංක: 126

 

දම්සර දහම් පුවත් අංක: 126 වෙත පිවිසීමට මෙම බුද්ධ රූපය මත click කරන්න.ධම‍්මානුපස‍්සනාවේ නීවරණ සහ ස්ඛන්‍ධ වැඩිදුර හඳුනා ගැනීම වැදගත් වේ.

මේ දිනවල සතිපට්ඨාන සූත්‍රය පිළිබඳව භාවනා යෝගීන් හට ඉතාම වටිනා ධර්ම දේශනා මාලාවක් මීතිරිගල නිස්සරණ වන සේනාසන වාසී පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ විසින් Zoom දුරස්ථ තාක්‍ෂණය උපයෝගී කරගනිමින් සිදුකෙරෙනු ලැබේ.

එම දේශනාවලියේ ධම්මනුපස්සනාවේ නීවරණ සහ ස්ඛන්‍ධ පබ්බයන් වල ධර්ම දේශනාවන් ගෙන් උපුටා ගන්නා ලද කෙටි දහම් ඛණ්ඩයන් මෙවර ඉදිරිපත් කරනෙමු. 

දම්සර දහම් පුවත් අංක: 126 වෙත පිවිසීමට ඉහත බුදු රුව මත click කරන්න.

Kayagatasati Sutta – කායගතාසති සූත්‍රය

Ven. Panadure Chandaratana Thero commenced a new weekly series based on Kayagatasati Sutta on o4 October 2020 under Sunday Dhamma Program.  The Sunday Dhamma Program series is conducted via Zoom connection in Sinhala medium. These sessions consists of a Dhamma talk, a Dhamma discussion and a guided meditation session.

කායගතාසති සූත්‍රයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කය දෙස විශේෂ ආකාරයකින් සති සම්පජඥයෙන් යුතුව බැලීම තුලින් සමථ ධ්‍යාන උපදවා ගැනීම තත්වයට සිත දියුණු කිරීම පෙන්වා දෙන සේක.

පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ විසින් ඉරිදා දහම් වැඩසටහනින් වර්ෂ 2020 ඔක්තෝබර් මාසයේ 04 දින කායගතාසති සූත්‍රය පාදක කරගෙන ආරම්භ කල ධර්ම දේශනා, ධර්ම සාකච්චා සහ යොමුකිරීමක් සහිත භාවනා වැඩසටහන ඉදිරිපත් කරනෙමු.

ශ්‍රාවක සැමගේ පහසුව පිණිස එම ධර්ම දේශනා, ධර්ම සාකච්චා සහ යොමුකිරීමක් සහිත භාවනා වැඩසටහන් වෙන් වශයෙන් ඉදිරිපත් කරනෙමු. යොමුකිරීමක් සහිත භාවනා වැඩසටහන් විනාඩි 30ක කාලයකට සීමා කොට සීනු ශබ්දයකින් අවසාන වන ලෙස ඉදිරිපත් කර ඇත.

කායගතාසති සූත්‍රය:  ත්‍රිපිටකය >> අංගුත්තර නිකාය >> දසක නිපාත >> යමක වග්ග 
සූත්‍රය සිංහලෙන් කියැවීමට මෙතන CLICK කරන්න.
දේශනාවට උපයෝගී කරගත් PDF සටහන මෙතන click කර ලබාගන්න. 

How to Download or Directly Listen to the audio files.

To download: You could download the file by right clicking on the file link and then selecting “save as” from the drop down menu. Save the file into a pre designated folder to listen on multiple occasions. This is the best way to save your internet allocation.

To listen directly: Please left click on the link to listen directly. Once the link is clicked, you will be directed to a separate page containing the talk. Usually the file starts to play in that window. If it doesn’t you could highlight the browser window and click ‘reload this page’. It will start to play.

 1. ධර්ම දේශනාව – ආනාපානසතිය_04-10-2020
 2. ධර්ම දේශනාව – ඉරියාපථ භාවනාව_11-10-2020
 3. දහම් පැන_11-10-2020
 4. යොමුකිරීමක් සහිත භාවනාව (පිම්බීම/හැකිලීම)_11-10-2020 
 5. ධර්ම දේශනාව – සම්පජඤේඤය දියුණු කිරීම_18-10-2020 
 6. දහම් පැන_18-10-2020
 7. යොමුකිරීමක් සහිත භාවනාව (අනාපාන සතිය)_18-10-2020
 8. ධර්ම දේශනාව – කුණප කොටස් කොටස්‌ 32_25-10-2020
 9. දහම් පැන_25-10-2020
 10. ධර්ම දේශනාව – නව සීවථික_01-11-2020
 11. දහම් පැන_01-11-2020
 12. යොමුකිරීමක් සහිත භාවනාව_(විනාඩි-30)_01-11-2020
 13. ධර්ම දේශනාව – ධ්‍යාන_08-11-2020
 14. දහම් පැන_08-11-2020
 15. ධර්ම දේශනාව – ධ්‍යාන-02_15-11-2020
 16. දහම් පැන_15-11-2020
 17. ධර්ම දේශනාව – උපමා සහ ආනිසංස_22-11-2020
 18. දහම් පැන_22-11-2020

මෙම Kayagatasati Sutta කායගතාසති සූත්‍රය දේශනා/සාකච්චා මාලාව අවසානයි.

Please click here to reach Sunday Dhamma Program (ඉරිදා දහම් වැඩසටහන) of Ven. Panadure Chandaratana Thero

Please click here to reach the other Dhamma programs of Ven. Panadure Chandaratana Thero