ප්‍රපඤ්ච සමනය පිලිබඳ දේශනා මාලාව.

මීතිරිගල නිස්සරණ වන වාසී පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ විසින් ඉරිදා සූත්‍ර දේශනා මාලාවේ දසවන සූත්‍ර මාලාව ලෙස ප්‍රපඤ්ච සමනය පිළිබඳව මධුපිණ්ඩික සූත්‍රය මූලික කොට ගෙන නව දේශනා මාලාවක් වර්ෂ 2021 අගෝස්තු මාසයේ 08 ඉරු දින ආරම්භ කරන ලදී.

Image by Steve Buissinne from Pixabay

මෙම දේශනා මාලාවේ මූලික තේමාව වන ප්‍රපඤ්ච සමනය  වැඩිදුරට පැහැදිලි කිරීමට සාධක සුත්‍ර ලෙස පසුව ඉන්ද්‍රිය භාවනා සූත්‍රය, සක්කපඤ්හ සූත්‍රය, ද්වේධා විතක්ක සූත්‍රය, විතක්කසණ්ඨාන සූත්‍රය, භද්‍දක සූත්‍රය සහ මහාකොට්ඨික සූත්‍රය යනාදී සුත්‍ර ධර්ම ගණනාවක් උපයෝගී කරගන්නා ලදී.


How to Download or Directly Listen to the audio files.

To download: You could download the file by right clicking on the file link and then selecting “save as” from the drop down menu. Save the file into a pre designated folder to listen on multiple occasions. This is the best way to save your internet allocation.

To listen directly: Please left click on the link to listen directly. Once the link is clicked, you will be directed to a separate page containing the talk. Usually the file starts to play in that window. If it doesn’t you could highlight the browser window and click ‘reload this page’. It will start to play.

 1. ධර්ම දේශනාව – මධුපිණ්ඩික සූත්‍රය 01 (08-08-2021)
  මධුපිණ්ඩික සූත්‍රය ත්‍රිපිටකයෙන් කියැවීමට මෙම යොමුව මත click කරන්න.
 2. ධර්ම සාකච්චාව 01 (08-08-2021)
 3. ධර්ම දේශනාව – මධුපිණ්ඩික සූත්‍රය 02 (15-08-2021)
 4. ධර්ම සාකච්චාව 02 (15-08-2021)
 5. ධර්ම දේශනාව 03 – ඉන්ද්‍රිය භාවනා සූත්‍රය 01 (29-08-2021)
  ඉන්ද්‍රිය භාවනා සූත්‍රය ත්‍රිපිටකයෙන් කියැවීමට මෙම යොමුව මත click කරන්න.
 6. ධර්ම සාකච්චාව 03 (29-08-2021)
 7. ධර්ම දේශනාව – ඉන්ද්‍රිය භාවනා සූත්‍රය 02 (05-09-2021)
 8. ධර්ම සාකච්චාව 04 (05-09-2021)
 9. ධර්ම දේශනාව – සක්කපඤ්හ සූත්‍රය 01 (12-09-2021)
  සක්කපඤ්හ සූත්‍රය ත්‍රිපිටකයෙන් කියැවීමට මෙම යොමුව මත click කරන්න.
 10. ධර්ම සාකච්චාව 05 (12-09-2021)
 11. ධර්ම දේශනාව – සක්කපඤ්හ සූත්‍රය 02 (19-09-2021) – ගෞරවනීය ස්වාමින්වහන්සේ අද දින භාවිතා කල pdf රූ සටහන මෙතනින් බාගත කරන්න.
 12. ධර්ම සාකච්චාව 06 (19-09-2021)
 13. ධර්ම දේශනාව – සක්කපඤ්හ සූත්‍රය 03 (26-09-2021)
 14. ධර්ම සාකච්චාව 07 (26-09-2021)
 15. ධර්ම දේශනාව – සක්කපඤ්හ සූත්‍රය 04 (03-10-2021)
 16. ධර්ම සාකච්චාව 08 (03-10-2021)
 17. ධර්ම දේශනාව – ද්වේධා විතක්ක සූත්‍රය 01 (10-10-2021)
  ද්වේධා විතක්ක සූත්‍රය ත්‍රිපිටකයෙන් කියැවීමට මෙම යොමුව මත click කරන්න.
 18. ධර්ම සාකච්චාව 09 (10-10-2021)
 19. ධර්ම දේශනාව – ද්වේධා විතක්ක සූත්‍රය 02 (17-10-2021)
 20. ධර්ම සාකච්චාව 10 (17-10-2021)
 21. ධර්ම දේශනාව – 11 – විතක්කසණ්ඨාන සූත්‍රය 01 (24-10-2021)
  විතක්කසණ්ඨාන සූත්‍රය ත්‍රිපිටකයෙන් මෙතනින් කියවන්න.
 22. ධර්ම සාකච්ඡාව 11 (24-10-2021)
 23. ධර්ම දේශනාව – 12 – භද්‍දක සූත්‍රය. (31-10-2021)
  භද්‍දක සූත්‍රය ත්‍රිපිටකයෙන් මෙතනින් කියවන්න.
 24. ධර්ම සාකච්චාව 12 (31-10-2021)
 25. ධර්ම දේශනාව – 13 – මහාකොට්ඨික සූත්‍රය. (07-11-2021)

  මහාකොට්ඨික සූත්‍රය ත්‍රිපිටකයෙන් මෙතනින් කියවන්න.
 26. ධර්ම සාකච්ඡාව 13 (07-11-2021)

ප්‍රපඤ්ච සමනය පිලිබඳ දේශනා මාලාව මෙතකින් අවසාන වේ.

ගෞරවනීය ස්වාමින්වහන්සේගේ සිංහල බසින් සිදුකල දේශනා සංචිතයට මෙතනින් පිවිසෙන්න.

Please click here to reach the Dhamma recordings of the Ven. Thero conducted in English.

Share this with others as a gift of Dhamma!

Madhupindika Sutta – Sutta Teachings in English

Image by André Rau from Pixabay

Madhupindika Sutta was selected by Ven. Panadure Chandaratana Thero as the next Sutta for Sutta Teachings in English.  These in-depth Sutta teachings are conducted for Dhamma practitioners who could understand mainly English.

These teachings are presented as a progressive developmental path for the Vipassana and Samatha practitioners by this Venerable Forest Monk of Mitirigala Nissaranavanaya Forest Monastery of Sri Lanka.

Please click the following link to read the Sutta in English: Madhupindika Sutta: The Ball of Honey 

This program is conducted via Zoom connections.

Given below are the local commencing times of the program.

 • SL: Wednesday at 7am
 • USA: Tuesday 9:30pm
 • AEST: Wednesday 11:30am
 • UK: Wednesdays 2am

This program is coordinated from USA by Jennifer Chang.

To join the program on Zoom use the below link and meeting ID/password:
https://us02web.zoom.us/j/6957443611?pwd=VW0wa3R6REhndEVneDEzbFovUFlhUT09
Meeting ID: 695 744 3611
Password: 642885

To listen to the recordings directly: Please left click on the link to listen directly. Once the link is clicked, you will be directed to a separate page containing the talk. Usually the file starts to play in that window. If it doesn’t you could highlight the browser window and click ‘reload this page’. It will start to play.

To download the recordings: You could download the file by right clicking on the link and then selecting “save… as” from the drop down menu.

 1. Dhamma Talk 01 – Madhupindika Sutta 11-08-2021
 2. Dhamma Discussion 01 – 11-08-2021
 3. Dhamma Talk 02 – Madhupindika Sutta 18-08-2021
 4. Dhamma Discussion 02 – 18-08-2021
 5. Dhamma Talk 03 – Indriya Bhavana Sutta 01 25-08-2021
 6. Dhamma Discussion 03 – 25-08-2021
 7. Dhamma Talk 04 – Indriya Bhavana Sutta 02 (01-09-2021)
 8. Dhamma Discussion 04 – 01-09-2021
 9. Dhamma Talk 05 – SakkaPanha Sutta 01 (08-09-2021)
 10. Dhamma Discussion 05 – 08-09-2021
 11. Dhamma Talk 06 – SakkaPanha Sutta 02 (15-09-2021)
 12. Dhamma Discussion 06 – 15-09-2021

To be continued…

Please click here to reach the other recordings of the Thero in English.

Share this with others as a gift of Dhamma!
Share this with others as a gift of Dhamma!

Damsara Dhamma News – No. 128

Be Skillful to uncover the true Dhamma.

නියම දහම මතුකරගන්නට දක්‍ෂ වෙන්න.

Please click on the picture to reach the Newsletter. දම්සර දහම් පුවත් අංක: 128 ට පිවිසීමට පහත දැක්වෙන රූප සටහන මත click කරන්න.

Share this with others as a gift of Dhamma!

Apara Sutta – අපාර සූත්‍රය

Ven. Panadure Chandaratana Thero of Mitirigala Nissaranavanaya Forest Monastery conducted a 4 days long Distance Meditation Retreat using Zoom technology based on ‘Apara Sutta – අපාර සූත්‍රය’ from 02 April 2021 to 05 April 2021 for Young Adults. It was conducted in both Sinhala and English mediums.

The retreat involving Dhamma sermons and discussions regarding meditation experiences of the participants were conducted excellently, facilitating the understanding of theory and practice of meditation in relation to a Sutta discourse of the Lord Buddha.

මීතිරිගල නිස්සරණ වනවාසී පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ විසින් දින 04 ක දුරස්ථ භාවනා වැඩමුළුවක් තරුණ තරුණියන් හට සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයන්ගෙන් සිදුකරන ලදී. මෙහිදී ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් වුවද තම තමන්ගේ ප්‍රායෝගික භාවනා ගැටළු ඉදිරිපත් කිරීමට අවකාශය සැලසුනි. මෙම වටිනා දුරස්ථ වැඩමුළුව වර්ෂ 2021 අප්‍රේල් මස 02 සිට 05 දින දක්වා පැවතුනි.

මෙම වැඩසටහනේ විශේෂත්වය වූයේ තරුණ තරුණියන් හට වටිනා සූත්‍ර දේශනා වලියක් දහම් මග දියුණු කරගැනීමට ඉදිරිපත් කිරීමත් සහ ඔවුන්ගේ ප්‍රායෝගික භාවනා ගැටළු වලට විසඳුම් ඉදිරිපත් කරගැනීමට සකසා තිබීමත් වේ. මෙම වැඩසටහනට භාවනාවේ වටිනාකම වටහාගත් ඔස්ට්‍රලියාවේ ශ්‍රී ලාංකික සම්භවයක් ඇති තරුණ තරුණියන් රැසක් Zoom දුරස්ථ ක්‍රමයෙන් සහභාගී වූහ.

සූත්‍රය ත්‍රිපිටකයෙන් කියවීමට මෙතනින් පිවිසෙන්න: http://www.thripitakaya.org/tipitakaya/Index/138?s=2167

ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » සංයුත්‌ත නිකාය » මහා වර්ගය » 2. බොජ්ඣඞ්ග සංයුක්තය » 2. ගිලාන වර්ගය » අපාර සූත්‍රය

How to Download or Directly Listen to the audio files.

To download (On PC’s) : You could download the file by right clicking on the file link and then selecting “save as” from the drop down menu. Save the file into a pre designated folder to listen on multiple occasions. This is the best way to save your internet allocation.

To listen directly (On PC’s): Please left click on the link to listen directly. Once the link is clicked, you will be directed to a separate page containing the talk. Usually the file starts to play in that window. If it doesn’t you could highlight the browser window and click ‘reload this page’. It will start to play.

 1. ධර්ම දේශනාව – 01 (02-04-2021)
 2. Summary of the Dhamma Talk-01 in English – (02-04-2021)
 3. කමටහන් පැන – 01 (02-04-2021)
 4. ධර්ම දේශනාව – 02 (03-04-2021)
 5. Summary of the Dhamma Talk-02 in English – (03-04-2021)
 6. කමටහන් පැන – 02 (03-04-2021)
 7. ධර්ම දේශනාව – 03 (04-04-2021)
 8. Summary of the Dhamma Talk-03 in English – (04-04-2021)
 9. කමටහන් පැන – 03 (04-04-2021)
 10. ධර්ම දේශනාව – 04 (05-04-2021)
 11. Summary of the Dhamma Talk-04 in English – (05-04-2021)
 12. කමටහන් පැන – 04 (05-04-2021)

Apara Sutta – අපාර සූත්‍රය මුල්කොටගෙන සිදුකල දුරස්ථ භාවනා වැඩමුළුව අවසානයි. 

ගෞරවනීය ස්වාමින්වහන්සේගේ සිංහල භාෂාවෙන් සිදුකල අනෙක් දේශනා ගොනුවී ඇති ප්‍රධාන වෙබ් පිටුවට මෙතැන click කර පිවිසෙන්න.

Please click here to reach the other recordings of the Ven. Thero conducted in English.

Share this with others as a gift of Dhamma!

සතිපට්ඨාන සූත්‍රය – Satipatthana Sutta

මීතිරිගල නිස්සරණ වන සේනාසන වාසී පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සති ගණනාවක් තුල සිදුකල, භාවනා යෝගීන් හට ඉතාම වැදගත් වන සතිපට්ඨාන සූත්‍රය අලලා සිදුකල ඉතා වටිනා ධර්ම දේශනා මාලාව සහ ධර්ම සකච්චා පෙළ අද දින (28-03-2021) අවසාන විය. Zoom දුරස්ථ ක්‍රමයට සිදුකල මෙම ධර්ම දේශනා සහ සාකච්ඡා පෙල විශේෂයෙන් ඕස්ට්‍රලියානු ශ්‍රී ලාංකික යෝගීන්ගේ සහයෝගයෙන් සිදුකරනු ලැබීය. 

භාවනා යෝගීන් සමග පැවැත්වූ මෙම ධර්ම සාකච්චා පෙළ සුවිශේෂ ප්‍රායෝගික වටිනාකමකින් යුතු වේ. 

Ven. Panadure Chandaratana Thero commenced a new series based on Satipatthana Sutta on 29 November 2020 Sunday (Poya Day). This Sunday Dhamma Program series is conducted via Zoom connection in Sinhala medium. These sessions consists of a Dhamma talk, a Dhamma discussion and sometimes a guided meditation session.

පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සතිපට්ඨාන සූත්‍රය පාදක කොට ගෙන වර්ෂ 2020 නොවැම්බර් 29 පෝය දිනයේ දී නව ඉරිදා දින ධර්ම දේශනා මාලාවක් ආරම්භ කරන ලදී. මෙම ධර්ම වැඩසටහන් මාලාව Zoom දුරස්ථ මාද්‍ය භාවිතා කරමින් සිදුකෙරෙන නිසා ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට එම වැඩසටහනට සම්බන්ධ වීමට පුළුවන. පහත සඳහන් යොමුව ආධාර කරගනිමින් එම වැඩසටහන පිලිබඳ වැඩිවිස්තර ලබාගැනීමට පුළුවන. Information on Sunday Dhamma Sermon  

සතිපට්ඨාන සූත්‍රය, ත්‍රිපිටකයෙන් මෙම link එකෙන් කියවන්න.= https://www.thripitakaya.org/tipitakaya/Index/37?s=109 (ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » මජ්‌ඣිම නිකාය » මූල පන්නාසකය » මූලපරියාය වර්ගය) 

දේශනාවට උපයෝගී කරගත් PDF සටහන මෙතන click කර ලබාගන්න.

එමෙන්ම ශ්‍රාවක සැමගේ පහසුව පිණිස එම ධර්ම දේශනා, ධර්ම සාකච්චා සහ යොමුකිරීමක් සහිත භාවනා වැඩසටහන් වෙන් වශයෙන් ඉදිරිපත් කරනෙමු. යොමුකිරීමක් සහිත භාවනා වැඩසටහන් විනාඩි 30-45 ක කාලයකට සීමා කොට සීනු ශබ්දයකින් අවසාන වන ලෙස ඉදිරිපත් කර ඇත.

How to Download or Directly Listen to the audio files.

To download: You could download the file by right clicking on the file link and then selecting “save as” from the drop down menu. Save the file into a pre designated folder to listen on multiple occasions. This is the best way to save your internet allocation.

To listen directly: Please left click on the link to listen directly. Once the link is clicked, you will be directed to a separate page containing the talk. Usually the file starts to play in that window. If it doesn’t you could highlight the browser window and click ‘reload this page’. It will start to play.

 1. ධර්ම දේශනාව (ආනාපාන පබ‍්බ) – 29-11-2020 (අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය බිඳ වටුනු පසු ස්වාමින්වහන්සේ විසින් දේශනාවේ ඉතිරිය සම්පුර්නකොට ඉදිරිපත් කර ඇත.) මෙහි සඳහන් වෙන කරුණු වැඩිදුර දැක්වීම සඳහා ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සඳහන් කල සතිපට්ඨාන විභඞග සූත්‍රය මෙතනින් කියවන්න: https://pitaka.lk/main?n=251250   එම pitaka.lk අන්තර්ගතයේ සතිපට්ඨානය නම් කවරේද? යන්න පැහැදිලි කෙරෙන විරාග සංවත්තනික සූත්‍රය මෙතනින් කියවන්න (අවශ්‍ය කොටස 3 වෙනි ඡේදයේ ඇත): https://pitaka.lk/main?n=251242 
 2. ධර්ම දේශනාව (ඉරියාපථ පබ‍්බ) – 06-12-2020
 3. කමටහන්/දහම් පැන – 06-12-2020
 4. යොමුකිරීමක් සහිත භාවනාව (පිම්බීම හැකිලීම) – විනාඩි 45 (06-12-2020) 
 5. ධර්ම දේශනාව (සම‍්පජඤ‍්ඤ පබ‍්බ) – 13-12-2020
 6. යොමුකිරීමක් සහිත භාවනාව – විනාඩි 45 (13-12-2020)
 7. ධර්ම දේශනාව (පටිකකූලමනසිකාර පබ‍්බ) – 20-12-2020
 8. කමටහන්/දහම් පැන – 20-12-2020
 9. ධර්ම දේශනාව (ධාතුමනසිකාර පබ‍්බ) – 27-12-2020
 10. කමටහන්/දහම් පැන – 27-12-2020
 11. ධර්ම දේශනාව (නවසීවථික පබ‍්බ) – 03-01-2021
 12. කමටහන්/දහම් පැන – 03-01-2021
 13. ධර්ම දේශනාව (වේදනානුපස‍්සනා පබ‍්බ) – 10-01-2021
 14. කමටහන්/දහම් පැන – 10-01-2021
 15. ධර්ම දේශනාව (චිත‍්තානුපස‍්සනා පබ‍්බ) – 17-01-2021
 16. කමටහන්/දහම් පැන – 17-01-2021
 17. ධර්ම දේශනාව (නීවරණ පබ‍්බ – 01) – 24-01-2021
 18. කමටහන්/දහම් පැන – 24-01-2021
 19. ධර්ම දේශනාව (නීවරණ පබ‍්බ – 02) – 31-01-2021
 20. යොමුකිරීමක් සහිත භාවනාව – විනාඩි 45 (31-01-2021)
 21. කමටහන්/දහම් පැන – 31-01-2021
 22. ධර්ම දේශනාව (ඛන්‍ධ පබ‍්බ – 01) – 07-02-2021
 23. කමටහන්/දහම් පැන – 07-02-2021
 24. ධර්ම දේශනාව (ඛන්‍ධ පබ‍්බ – 02) – 14-02-2021
 25. යොමුකිරීමක් සහිත භාවනාව (උපාදානස්ඛන්ධ) – විනාඩි 45 (14-02-2021)
 26. කමටහන්/දහම් පැන – 14-02-2021
 27. ධර්ම දේශනාව (ආයතන පබ‍්බ – 01) – 21-02-2021
 28. කමටහන්/දහම් පැන21-02-2021
 29. ධර්ම දේශනාව (ආයතන පබ‍්බ – 02) – 28-02-2021
 30. කමටහන්/දහම් පැන28-02-2021
 31. ධර්ම දේශනාව (බොජ‍්ඣඣඞ‍්ග පබ‍්බ – 01) – 07-03-2021
 32. යොමුකිරීමක් සහිත භාවනාව (පිම්බීම හැකිලීම) – විනාඩි 45 (07-03-2021)
 33. කමටහන්/දහම් පැන – (07-03-2021)
 34. ධර්ම දේශනාව (බොජ‍්ඣඣඞ‍්ග පබ‍්බ – 02) – 14-03-2021
 35. කමටහන්/දහම් පැන – (14-03-2021)
 36. යොමුකිරීමක් සහිත භාවනාව (පිම්බීම හැකිලීම) – විනාඩි 45 (14-03-2021)
 37. ධර්ම දේශනාව (සච‍්ච පබ‍්බ – 01) දුක්ඛ සත්‍යය – 21-03-2021
 38. කමටහන්/දහම් පැන – (21-03-2021)
 39. ධර්ම දේශනාව (සච‍්ච පබ‍්බ – 02) – 28-03-2021
 40. කමටහන්/දහම් පැන – (28-03-2021)

සතිපට්ඨාන සූත්‍රය ඇසුරුකොට ගෙන සිදුකල වටිනා දේශනා සහ දහම් සාකච්චා මාලාව මෙතෙකින් අවසාන වේ. 

ගෞරවනීය ස්වාමින්වහන්සේගේ සිංහල භාෂාවෙන් සිදුකල අනෙක් දේශනා ගොනුවී ඇති ප්‍රධාන වෙබ් පිටුවට මෙතැන click කර පිවිසෙන්න.

 

Share this with others as a gift of Dhamma!

Samadhibhavana Sutta – සමාධිභාවනා සූත්‍රය.

Samadhibavana Sutta – සමාධිභාවනා සූත්‍රය.

Samadhibavana Sutta – (සමාධිභාවනා සූත්‍රය), was the Sutta selected for the 249th residential retreat at Mitirigala Nissaranavanya Forest Monastery. This four days long retreat was conducted by Ven. Panadure Chandaratana Thero. 

මීතිරිගල නිස්සරණ වන සේනාසනයේ 249 වන නේවාසික භාවනා වැඩමුළුව පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ විසින් පවත්වන ලදී. එම සිව්දින භාවනා වැඩ සටහන සඳහා අඞ්‌ගුත්‌තර නිකායේ සමාධිභාවනා සූත්‍රය මූලික කරගන්නා ලදී. 

ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » අඞ්‌ගුත්‌තර නිකාය » චතුක්ක නිපාතය » 5. රෝහිතස්‌ස වර්ගය » සමාධිභාවනා සූත්‍රය.

එම සූත්‍රය ත්‍රිපිටකයෙන් කියැවීමට මෙතැන click කරන්න.

The Lord Buddha explains four uses or benefits of metal concentration in Samadhibavana Sutta. These are; 1. Happiness here and now, 2. Development of divine eye. 3. Mindfulness and clear comprehension and 4. Complete liberation or Nibbana.

බුදුරජාණන් වහන්සේ සමාධි භාවනාව තුලින් ලැබිය හැකි ඵල හතරක් නැතහොත් සමාධි භාවනා හතරක් පිළිබඳව මෙම වටින සූත්‍රයෙන් දේශනා කල සේක. ඒවා නම් 1. මේ ආත්මයෙහි සැප විහරණය, 2. දිව්‍යචක්‍ෂුරභිඥානය ලැබීමට, 3. සිහිය හා නුවණින් දැනීම පිණිස සහ 4. සියළු ආශ්‍රවයන් ක්‍ෂය කිරීම පිණිස දියුණු කරන සමාධිය වශයෙනි.

How to Download or Directly Listen to the audio files.

To download: You could download the file by right clicking on the file link and then selecting “save as” from the drop down menu. Save the file into a pre designated folder to listen on multiple occasions. This is the best way to save your internet allocation.

To listen directly: Please left click on the link to listen directly. Once the link is clicked, you will be directed to a separate page containing the talk. Usually the file starts to play in that window. If it doesn’t you could highlight the browser window and click ‘reload this page’. It will start to play.

 1. කමටහන්/දහම් පැන 01 – 01-03-2021
 2. ධර්ම දේශනාව 01 – 01-03-2021
 3. කමටහන්/දහම් පැන 02 – 02-03-2021
 4. ධර්ම දේශනාව 02 – 02-03-2021
 5. කමටහන්/දහම් පැන 03 – 03-03-2021
 6. ධර්ම දේශනාව 03 – 03-03-2021
 7. කමටහන්/දහම් පැන 04 – 04-03-2021
 8. ධර්ම දේශනාව 04 – 04-03-2021

මීතිරිගල 249 වන නේවාසික භාවනා වැඩමුළුවේ පටිගත කිරීම් අවසානයි.

ගෞරවනීය ස්වාමින්වහන්සේගේ සිංහල භාෂාවෙන් සිදුකල අනෙක් දේශනා ගොනුවී ඇති ප්‍රධාන වෙබ් පිටුවට මෙතැන click කර පිවිසෙන්න.

 

Share this with others as a gift of Dhamma!

Kayagatasati Sutta – කායගතාසති සූත්‍රය

Ven. Panadure Chandaratana Thero commenced a new weekly series based on Kayagatasati Sutta on o4 October 2020 under Sunday Dhamma Program.  The Sunday Dhamma Program series is conducted via Zoom connection in Sinhala medium. These sessions consists of a Dhamma talk, a Dhamma discussion and a guided meditation session.

කායගතාසති සූත්‍රයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කය දෙස විශේෂ ආකාරයකින් සති සම්පජඥයෙන් යුතුව බැලීම තුලින් සමථ ධ්‍යාන උපදවා ගැනීම තත්වයට සිත දියුණු කිරීම පෙන්වා දෙන සේක.

පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ විසින් ඉරිදා දහම් වැඩසටහනින් වර්ෂ 2020 ඔක්තෝබර් මාසයේ 04 දින කායගතාසති සූත්‍රය පාදක කරගෙන ආරම්භ කල ධර්ම දේශනා, ධර්ම සාකච්චා සහ යොමුකිරීමක් සහිත භාවනා වැඩසටහන ඉදිරිපත් කරනෙමු.

ශ්‍රාවක සැමගේ පහසුව පිණිස එම ධර්ම දේශනා, ධර්ම සාකච්චා සහ යොමුකිරීමක් සහිත භාවනා වැඩසටහන් වෙන් වශයෙන් ඉදිරිපත් කරනෙමු. යොමුකිරීමක් සහිත භාවනා වැඩසටහන් විනාඩි 30ක කාලයකට සීමා කොට සීනු ශබ්දයකින් අවසාන වන ලෙස ඉදිරිපත් කර ඇත.

කායගතාසති සූත්‍රය:  ත්‍රිපිටකය >> අංගුත්තර නිකාය >> දසක නිපාත >> යමක වග්ග 
සූත්‍රය සිංහලෙන් කියැවීමට මෙතන CLICK කරන්න.
දේශනාවට උපයෝගී කරගත් PDF සටහන මෙතන click කර ලබාගන්න. 

How to Download or Directly Listen to the audio files.

To download: You could download the file by right clicking on the file link and then selecting “save as” from the drop down menu. Save the file into a pre designated folder to listen on multiple occasions. This is the best way to save your internet allocation.

To listen directly: Please left click on the link to listen directly. Once the link is clicked, you will be directed to a separate page containing the talk. Usually the file starts to play in that window. If it doesn’t you could highlight the browser window and click ‘reload this page’. It will start to play.

 1. ධර්ම දේශනාව – ආනාපානසතිය_04-10-2020
 2. ධර්ම දේශනාව – ඉරියාපථ භාවනාව_11-10-2020
 3. දහම් පැන_11-10-2020
 4. යොමුකිරීමක් සහිත භාවනාව (පිම්බීම/හැකිලීම)_11-10-2020 
 5. ධර්ම දේශනාව – සම්පජඤේඤය දියුණු කිරීම_18-10-2020 
 6. දහම් පැන_18-10-2020
 7. යොමුකිරීමක් සහිත භාවනාව (අනාපාන සතිය)_18-10-2020
 8. ධර්ම දේශනාව – කුණප කොටස් කොටස්‌ 32_25-10-2020
 9. දහම් පැන_25-10-2020
 10. ධර්ම දේශනාව – නව සීවථික_01-11-2020
 11. දහම් පැන_01-11-2020
 12. යොමුකිරීමක් සහිත භාවනාව_(විනාඩි-30)_01-11-2020
 13. ධර්ම දේශනාව – ධ්‍යාන_08-11-2020
 14. දහම් පැන_08-11-2020
 15. ධර්ම දේශනාව – ධ්‍යාන-02_15-11-2020
 16. දහම් පැන_15-11-2020
 17. ධර්ම දේශනාව – උපමා සහ ආනිසංස_22-11-2020
 18. දහම් පැන_22-11-2020

මෙම Kayagatasati Sutta කායගතාසති සූත්‍රය දේශනා/සාකච්චා මාලාව අවසානයි.

Please click here to reach Sunday Dhamma Program (ඉරිදා දහම් වැඩසටහන) of Ven. Panadure Chandaratana Thero

Please click here to reach the other Dhamma programs of Ven. Panadure Chandaratana Thero

Share this with others as a gift of Dhamma!

දම්සර දහම් පුවත් – අංක 124

ඉමහත් අස්වැසිල්ලක් දෙන චිතානුපස්සනාව:

චිත්තානුපස්සනා සතිපට්ඨාන භාවනාව සුවිශේෂි හැරවුම් ලක්‍ෂයකට පිවිසෙන මාවතකි. විශේෂයෙන්ම, එය හොඳින් පුහුණු කල යෝගීන්ට ඒ තුලින් ඉමහත් අස්වැසිල්ලක් හා ප්‍රයෝජනයක් අත්විඳීමට හැකියාවක් නිරායාසයෙන් ලැබෙනු ඇත. චිත්තානුපස්සනා සතිපට්ඨානයේ එවන් කරුණු පෙන්වා දීමත් එය පුහුණු කරන ආකාරයත් පෙන්වා දීමත් මෙම දහම් කලාපයේ මුලික අරමුණ වේ.

දම්සර දහම් පුවත් පතට පිවිසීමට පහත දැක්වෙන රූපය මත click කරන්න.

Share this with others as a gift of Dhamma!

Important Brief Dhamma Clips (In Sinhala)

Click the candle for donations.

Brief Dhamma Clips. Photograph by Arria Belli via Flickr

Important Brief Dhamma Clips. Photograph by Arria Belli via Flickr

This is a brief Dhamma audio Clipping series. Through this series we aim to provide the busy yogi and the common Buddhist listeners with some very important yet brief audio clippings from the great community of Monks & Nuns. The focus is on the development of meditative path.

We are pleased to inform that now even the link to the respective original main Dhamma talk or discussion is provided within the audio file! This is activated from clip number 247 onwards. The details are given in the comments section of the downloaded MP3 file. You will need to open those files using a computer.

Scroll down to read the latest Dhamma Clips. 

The latest updates are from Nos. 254 to 258 Uploaded on 01 February 2021.

To Listen directly: Please left click on the link to listen directly. Once the link is clicked, you will be directed to a separate page containing the talk. You could then listen to the talk directly by clicking on the arrow mark.
To download: You could download the file by right clicking on the link and then selecting ”save as ” from the dropped down menu.

 1. 01. Q&A_The importance of the correct start_Most Ven U Dhammajiva Maha Thero
 2. 02. Interconnectedness of Virtue and Wisdom
 3. 03. You can Change Your Fate
 4. 04. Practice of Sila is far more beneficial
 5. 05. Danaya_04 – Dhamma Talk 04_Hatthaka Alavaka Sutta_26 August 2012
 6. 06. Katina Pinkama_04 – Dhamma Talk 04_Hatthaka Alavaka Sutta_26 August 2012
 7. 07. Sathi Sampajannaya_60 Dhamma Padaya_Brahmin
 8. 08. Fear_60 Dhamma Padaya_Brahmin
 9. 09. Lessons from final days of a Dog_63 Dhamma Padaya_Sariputta Maha Thero
 10. 10. Fading away of the sensation of Breath_Dhamma Talk 05_Hatthaka Alavaka Sutta
 11. 11. Historical Significance of Kalakarama Sutta to Sri Lankans
 12. 12. Perception_02 – Q&A – 01_Kalakarama Sutta_21-06-2012
 13. 13. Correct Attitude towards Meditation_04 – Dhamma Talk- 02_Kalakarama Sutta_22-06-2012
 14. 14. Correct method of Handling Pain during Meditation
 15. 15. Learn to handle Reactions towards Thoughts, Sounds and Pain
 16. 16. Morality_Meditation and the Right View
 17. 17. Samatha Anuggahithaya and Samma Dhitti
 18. 18. Right Action or Samma Kammantha
 19. 19. Duality
 20. 20. Samma Ajeevaya
 21. 21. Amisa Pooja and Bodhi Pooja
 22. 22. The trap of Samsara and the need for Appamada
 23. 23. Anithya, Dukka and Anāthma Bhāvanā
 24. 24. Cycles in Meditation
 25. 25. Anapanasathi is a fast Method to the Serenity and Solitude
 26. 26. Sharpening of Perception in Ānāpānasati Meditation
 27. 27. Traps of Perception and misleading Short Methods to become a Sothāpanna
 28. 28. The Importance of the Beginner’s Mind in Overcoming the Trap of Perception
 29. 29. Don’t get lost in Techniques
 30. 30. Transcendence of Perception
 31. 31. The Path to Nibbāna is through the Transcendence of Perception
 32. 32. Mental Proliferation
 33. 33. Unsatisfactory nature of Breath and Mental Proliferation
 34. 34. The Fearsome Nature of Samsāra
 35. 35. Get out of this Fearsome Samsāra
 36. 36. Dānaya and the Samsāra
 37. 37. The Importance of Saddhā, Sila and Dāna
 38. 38. Important Advice on the Path
 39. 39. Understanding of the Basics_1
 40. 40. Understanding of the Basics_2
 41. 41. Understanding of the Basics_3
 42. 42. The Development of Mindfulness in Difficult Conditions_1
 43. 43. The Development of Mindfulness in Difficult Conditions_2
 44. 44. The Development of Mindfulness in Difficult Conditions_3
 45. 45. The Development of Mindfulness in Difficult Conditions_4
 46. 46. Jāthi, Jarā, Marana
 47. 47. A spiritual Heaven_Meditation at Panditharama Forest Center, Myanmar
 48. 48. The Fault finding and Irritable Mind
 49. 49. Be Unassuming
 50. 50. Kāma Upādāna
 51. 51. Silabbatha Upādānaya
 52. 52. Dhitti Upādāna – 1
 53. 53. Dhitti Upādāna – 2
 54. 54. Measurable Results in Meditation
 55. 55. Vanchanika Dhamma
 56.  Eating Meat Products
 57. The importance of Commencement, Can-do attitude and Opanika Quality
 58. 58. Intrusive thoughts in Meditation
 59. 59. Traps and Byroads in the Meditative Path
 60. 60. Good Mindfulness Meditation Yogis are a blessing to the Society and themselves
 61. 61. The Gradual Development of Immunity towards Fear, Sorrow, Pain and Lamentation.
 62. 62. The dislike towards Suffering and the understanding of the Truth of Suffering.
 63. 63. The tentacles of Greed robs what we gain!
 64. 64. Learn to earn Wealth wisely and to use it wisely.
 65. 65. Early Mistakes in Meditation are an Investment.
 66. 66. Evolution of Posture during Sitting Meditation.
 67. 67. Learn and Train to Focus on the Good and the Positive.
 68. 68. Some Important Aspects of Vipassana.
 69. 69. The Physical Body, the Belief in a Soul and Sakkāya Dhitti.
 70. 70. Inner Chatter of the Mind – 1
 71. 71. Inner Chatter of the Mind – 2
 72. 72. Don’t aspire to be a King
 73. 73. Visuddhiya
 74. 74. Dhammanupassanawa
 75. 75. Nibbāna in this Very Life!
 76. 76. Mind Your Own Business – if you want to Progress!
 77. 77. Being Alone and the Development of the Path
 78. 78. Be an Ariya – 1
 79. 79. Be an Ariya – 2
 80. 80. The Three Characters
 81. 81. මගේ බණපොත.
 82. සතිය සහ සමාධිය.
 83. සංසිඳීම සහ ඇවිස්සීම.
 84. උත්තරීතර හුදකලාව – 1
 85. උත්තරීතර හුදකලාව – 2
 86. අම්මාට ඇති ආදරය.
 87. බුදු වත.
 88. 88. උත්තරීතර හුදකලාව – 3
 89. 84. An exceptional explanation on Vibhava Thanha
 90. 85. Further explanations on Vibhava Thanha
 91. 86. Suffering can be transformed to Develop Saddhā
 92. 87. A Cup of Tea, a pair of Slippers and lessons from the Buddha
 93. 88. Be Like the Wind going through the Forest
 94. ශ්‍රද්ධාව විදසුන් නුවණින් දකින්න_පුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන්වහන්සේ
 95. 90. සුවිමුතං මේ චිතං
 96. 91. Fear of Freedom
 97. 92. සමථ සම්මාදිට්ඨිය
 98. 93. සල්ලේඛ ප්‍රතිපදාව හෙවත් කෙළෙස් කැපීම
 99. 94. රහතන්වහන්සේ
 100. 95. විපස්සනා අනුග්ගහිතය 
 101. 96. තිත්ත කසාය
 102. 97. අකුසල සමාපත්තිය
 103. 98. කිරි කළයයි ගොම කඳුළයි.
 104. 99. දෝවචස්සතාවය සහ පාපමිත්තතාවය
 105. 100. සෝවචස්සතාවය – 01
 106. 101. සෝවචස්සතාවය – 02
 107. 102. සතියේ බලමහිමය – 01
 108. 103. සතියේ බලමහිමය – 02
 109. 104. සැප දුක දෙකටම සම හිත වැඩෙන හැටි
 110. 105. නවක යෝගාවචර මානසිකත්වයේ වැදගත්කම – 01
 111. 106. නවක යෝගාවචර මානසිකත්වයේ වැදගත්කම – 02
 112. 107. නවක යෝගාවචර මානසිකත්වයේ වැදගත්කම – 03
 113. 108. නවක යෝගාවචර මානසිකත්වයේ වැදගත්කම – 04
 114. 109. අධි මානය මතු වීම සහ එයින් මිදීම_පුජ්‍ය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ
 115. 110. ඉන්ද්‍රිය සංවරය ඉතා වැදගත් වේ_පුජ්‍ය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ
 116. 111. මම දැන් මෙතන යන පාඨයේ තේරුම_පුජ්‍ය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ
 117. 112. නිවැරදි බහුශ්‍රැතභාවය උපාධි ලැබීම නොවේ_පුජ්‍ය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ
 118. 113. භාවනාමය ඥානය දියුණුකිරීම බුද්ධිමතුන්ට අමාරුවිය හැක_පුජ්‍ය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 119. ධම්මවිහාරී ගෞරව නාමයට සුදුසුකම් මොනවාද?_පුජ්‍ය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 120. අතීත ශ්‍රී ලංකාවේ ගිහියන් වැඩිදෙනෙක් සෝවාන් මග ඵල ලැබූ සුත්‍රය සහ ලද දෙයින් සතුටුවීම.
 121. බුදුරදුන් දෙසු ‘සතිය’ වර්තමානයේ බටහිරින් නැගෙන ‘mindfulness’ හා සමාන නොවේ.
 122. තමන් සෝවාන් දැයි තමා තුලින්ම දැනගැනීමට බුදුරදුන් පෙන්වා දුන් ක්‍රමය.
 123. සිත තත්වගත කිරීම අනිච්චානුපස්සනාවේ යෙදීම නොවේ.
 124. අකුසල සමාපත්තිය සහ මනාප අමනාප හඳුනාගැනීම.
 125. 120. මිනීමරු සිරකරුවාගේ සක්මන් භාවනාව
 126. 121. කමටහන් පිරිසිදු කිරීමේ අදහස
 127. යෝනිසෝමනසිකාරය, මහවැලි ගඟ, සයිටම් සහ විඥානයේ කෘත්‍ය නැවැත්වීම.
 128. හිස්තැනේ ඇතිවීම නැතිවීම සහ විඥානයේ නිශේධනය.
 129. බුදුන් වහන්සේගේ, දෙවියන්ගේ සහ යක්‍ෂයන්ගේ අඩවිය.
 130. ඔබ අෂ්ට ආර්යයන් වහන්සේලාගෙන් කෙනෙක් ද?
 131. අපායේ නොවැටෙන අවම මට්ටම කුමක්ද? 
 132. අනාත්ම දහම පටලවාගෙන අමාරුවේ නොවැටෙන්න!
 133. අටලොව දහමට කම්පා නොවීමට භාවනාව දියුණු කරන ආකාරය.
 134. 134. අප්පිච්චතාවය.
 135. යෝනිසෝමනසිකාරය ප්‍රායෝගිකව යොදාගන්නා සරල උදාහරණයක්. [යෝනිසෝමනසිකාරය ගැන විස්තරාත්මක වෙබ් පිටුවට මෙතනින් click කර පිවිසෙන්න.]
 136. යෝනිසෝමනසිකාරය.
 137. වන්දනීයත්වයට සුදුසු පළවෙනි ආර්ය ශ්‍රාවකයාගේ වැදගත් ලක්ෂණයක්.
 138. ප්‍රඥාවන්තයන් මරණ මොහොතට මුහුණදෙන වටිනා ආකාරය.
 139. ලාංකික අපට මේ දිනවලට විශේෂයෙන්ම වටිනා ඔවදනක් !
 140. අව්‍යාපාදයෙහි ඇති වැදගත්කම සහ එයින් ගැලවෙන හැටි.
 141. චිත්තානුපස්සනාව දියුණු කරන විවිධ ක්‍රමවේදයන්.
 142. සති බලය සහ සමාධි බලය_අති පූජනීය උඩඊරියගම ධම්මජීව ස්වාමින්වහන්සේ.
 143. කර්මය මැරෙන මොහොතේදී ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය_අති පූජනීය උඩඊරියගම ධම්මජීව ස්වාමින්වහන්සේ.
 144. භාවනාවේ දියුණුව සහ සිතුවිලි අතර පරතරය_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 145. සමථ සමාධිය හෝ නින්ද, අනිමිත්ත සමාධියක් ලෙස පටලවා නොගන්න_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 146. විශ්වාසය වැඩෙන ආකාරයට නිවැරදිව සතිමත් බව වඩන හැටි_පූජනීය පස්සර සාන්ත දීප ස්වාමින්වහන්සේ.
 147. විපස්සනා මාර්ගය දියුණු කිරීම – 01_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 148. විපස්සනා මාර්ගය දියුණු කිරීම – 02_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 149. විපස්සනා මාර්ගය දියුණු කිරීම – 03_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 150. විපස්සනා මාර්ගය දියුණු කිරීම – 04_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 151. විපස්සනා මාර්ගය දියුණු කිරීම – 05_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 152. විපස්සනා මාර්ගය දියුණු කිරීම – 06_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 153. දැකීමෙන් කෙලෙස් ප්‍රහාණය කිරීමට යෝනිසෝ මනසිකාරයේ යෙදීම_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 154. යෝනිසෝ මනසිකාරය සහ සතියේ සම්බන්ධතාවය_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 155. භාවනාවේ පළමු පියවර_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 156. රාග, ද්වේශ,මෝහ මැඩලීම සැකෙවින් මුළු ශාසනය වේ_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 157. ශීල පාරිශුද්ධිය,ශීල සම්පත්තියක් සහ දිට්ඨි සම්පත්තියක් ලෙස වැඩෙන ආකාරය_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 158. දෙතිස් කථාවෙන් වැළකී සිටීමෙන් කෙලෙස් ඇවිස්සීම අඩු කළ හැක_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 159. දෙතිස් කථාව සහ දස කථාව_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 160. බොජ්ඣංග ධර්ම වැඩීම_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 161. බොජ්ඣංග ධර්ම වඩන ආකාරය_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 162. සතියෙන් පිරික්සීම සහ ආපත්ති කුසලතාව_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 163. නිවැරදි කැමැත්ත_කිංමූලක සූත්‍රය_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 164. මනසිකාරය – 01_කිංමූලක සූත්‍රය_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 165. මනසිකාරය – 02_කිංමූලක සූත්‍රය_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 166. මනසිකාරය – 03_කිංමූලක සූත්‍රය_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 167. මනසිකාරය – 04_කිංමූලක සූත්‍රය_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 168. අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනාත්ම ලක්‍ෂණ අවබෝධ කිරීම_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 169. අරමුණ සියුම් වීමේදී සතිමත් බව වර්ධනය කිරීම_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 170. ධාතු මනසිකාරය නියම ලෙස වැඩීම_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 171. සක්මන තුලින් අවදිමත් බව පුහුණුකරන ආකාරය_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 172. එක ධාතු ලක්ෂණයක හෝ එක අරමුණක සිර නොවීම_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 173. සමථ සමාධිය විපස්සනා සමාධියකට යොමුකරණ ආකාරය_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 174. අපේ හිතේ ඇතිවන ආශ්‍රවයන් නැතිකරන ආකාරයන් කිහිපයක්_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 175. ප්‍රපංච සමනය සහ විතක්ක විජය_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 176. දහමෙන් මේ ජීවිතයේදී ප්‍රතිඵල ලබන ආකාරය_පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ.
 177. කුසල සහ අකුසල කර්ම තම මනස තුලින් විපාක දෙන ආකාරය_පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ..
 178. අකුසල කර්ම අනුන් තුලින් විපාක දෙන ආකාරය_පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ..
 179. අකුසල සහ කුසල කර්ම ස්වභාව ධර්මය තුලින් විපාක දෙන ආකාරය_පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ..
 180. වෙනස් වීම, ආශ්වාදය සහ හුදකලාබව_පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ.
 181. ඉන්ද්‍රිය ධර්ම වල ඇති වැදගත්කම_පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ.
 182. ඉන්ද්‍රිය ධර්මයක් වූ ශ්‍රද්ධාව බල ධර්මයක් ලෙස ක්‍රියාකිරීම_පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ.
 183. කුසල අකුසල දෙකෙහිම යෙදෙන වීර්ය_පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ.
 184. කුසල් සිතෙහි පමණක් යෙදෙන සම්මා සතිය_පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ. 
 185. හොඳ දේ වුවද උපාදානය කරගැනීම ප්‍රමාදයට හේතුවිය හැකිය_පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සීස්වාමින්වහන්සේ. 
 186. කෙසෙස් නසන මග සහ යෝනිසෝ/අයෝනිසෝ මනසිකාරය_පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ.
 187. සිත කිලිටි කරන චිත්තොපක්ලෙශ ධර්ම_පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ.
 188. අවිද්‍යාවට ඇති ආහාර_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ. 
 189. සත්පුරිස ඇසුරෙන් සතිසම්‌පජඤ්‌ඤයට_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 190. සතිපට්ඨානය දියුණු කිරීමට ඉන්ද්‍රිය සංවරය ඉතා වැදගත් වේ_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 191. සම්පජඤේඤය තුලින් සාමාන්‍ය ජීවිතයට භාවනාව පිවිසෙන හැටි_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 192. සම්පජඤේඤය නිවසේදී ප්‍රායෝගිකව දියුණු කිරීම_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 193. ඔබ සිටින්නේ සතිපට්ඨාන හතර තුල නම් ඔබේ භාවනාව නිවැරදියි_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 194. අර්පණා සමාධියෙන් විදර්ශනාවට_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 195. ස්වමතයම දැඩිව ගැනීම_පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ.
 196. අසුභය නුවණැති ආකාරයට වඩන්න_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 197. කය ධාතු සංඥාවකින් දැකීම_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 198. සමථ සමාධියෙන් ධාතු මනසිකාරයට_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 199. භාවනා දියුණුවේ පරිණාමය විවිධාකාර වේ_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 200. සමථ සහ විපස්සනා සමාධි වල වෙනස්කම්_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 201. නිබ්බිදාව දියුණුකරන ආකාරය_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 202. විපස්සනාවේ යුග පසුකරන හැටි_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 203. මුළු ජීවිතයම විපස්සනාවක් වෙන හැටි_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 204. ප්‍රථම ධ්‍යානයෙන් පසු ලැබුණු කමටහන්_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 205. ධම්ම නියාමය හඳුනා ගැනීම ආධ්‍යාත්මික දියුණුවට අත්‍යවශ්‍ය වේ_පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ.
 206. ආත්මාර්ථ පරාර්ථ සහිත ධර්මානු ධර්ම ප්‍රතිපදා පුහුණුව නිවන්මග වේ_පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ.
 207. ධර්මානු ධර්ම ප්‍රතිපදාව ප්‍රගුණ කිරීමේදී අත්‍යවශ්‍ය වන පැති හතර_පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ.
 208. මානුෂීය පදනම තුලින් අධ්‍යාත්මික ප්‍රවේශයක් කරා_පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ.
 209. කායගතාසතියේ අනිසංශ සහ උපමා – 01_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 210. කායගතාසතියේ අනිසංශ සහ උපමා – 02_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 211. සතිපට්ඨාන සූත්‍ර හැඳින්වීම සහ ආනිශංස_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 212. සතිපට්ඨානයේදී ආරම්භක සතිය දියුණු කිරීමට වුවද කෙලෙස් තවන වීර්ය වැදගත්වේ_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 213. සතිපට්ඨානයේ හඳුන්වාදෙන මානසික වාතාවරණය නිවනටම යොමුවූවකි_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 214. සතිපට්ඨානයේ ඇතුලත් දහමේ පුළුල් ක්‍ෂෙත්‍රය_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 215. සතිපට්ඨානයේ උගැන්වෙන සිහිය පිහිටුවීම, භාවනාව සහ ප්‍රතිපදාව_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.  මෙහි සඳහන් වෙන කරුණු වැඩිදුර දැක්වීම සඳහා ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සඳහන් කල සතිපට්ඨාන විභඞග සූත්‍රය මෙතනින් කියවන්න: https://pitaka.lk/main?n=251250   එම pitaka.lk අන්තර්ගතයේ සතිපට්ඨානය නම් කවරේද? යන්න පැහැදිලි කෙරෙන විරාග සංවත්තනික සූත්‍රය මෙතනින් කියවන්න (අවශ්‍ය කොටස 3 වෙනි ඡේදයේ ඇත): https://pitaka.lk/main?n=251242 
 216. පින්කමක හෝ කුසලයක හෝ වටිනාකම/බලය තීරණය කෙරෙන කරුණු දෙක_පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ.
 217. බොහෝ පින්/කුසල් නිවනට උපකාර නොවන්නේ මේ හේතුව නිසාවෙනි_පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ.
 218. පාරමිතාවන් නිවැරදිව හඳුනාගන්න_පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ.
 219. ප්‍රතිරූපය ගොඩනැංවීම ආදී අනෙක් දුර්වල “පරෝපකාරයන්” බහුල වේ_පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ.
 220. මානුෂීය ගුණය තුලින් සිදුකරන පරෝපකාරය_පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ.
 221. ආධ්‍යාත්මික දැක්මක් තුල සිදුකරන පරෝපකාරය_පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ.
 222. ඇදහීමෙන් ඔබ්බට යන සද්ධානුසාරී තැනැත්තා._පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ. 
 223. කැමැත්ත තුල ඇතිවන මායාකාරී සංඥා පැටලුන බවින් ඔබ්බට යාම_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.  
 224. පිළිකුල් භාවනාවේ වටිනාකම සහ එය ප්‍රගුණ කිරීම_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 225. පිළිකුල් භාවනාව නමැති ඖෂධයේ මාත්‍රාව දැනගන්න_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 226. සිරුරේ කොටස් වශයෙන් පිළිකුල් නොවන ආකාරයකට ප්‍රගුණ කිරීම_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.  
 227. අසුභ කර්මස්ථානයෙන් විපස්සනාවට යොමුවෙන ආකාරය_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 228. අට්ඨික සංඥාව සිත සංසුන් කිරීමට යොදාගත් අවස්ථාවක්_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 229. බොජ්ඣංග වැඩීමේදී මිනිස් ඇසුර භාදාවක් නොවේ_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 230. සතිපට්ඨානය නිරන්තරව දියුණු කිරීම හේතුවෙන් ද්වේෂය/පටිඝය දුබල වේ_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 231. අනිත්‍ය ධර්මය පටලවා ගැනීම_පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ.
 232. පෘතග්ජනයන් දුක්ඛය වැරදි ආකාරයෙන් තේරුම් ගනිති_පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ.
 233. කෙලෙස් ප්‍රහාණයට හේතු වන නිබ්බිදාව කුමක්ද_පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ.
 234. අනිත්‍ය ධර්මයේ තුන් ආකාරය_පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ.
 235. කැමැත්ත සහ අකැමැත්ත නිසා ප්‍රඥාවෙන් නොතේරෙන විපරිණාමය_පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ.
 236. විපස්සනාව යනු කුමක්ද_පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ.
 237. ක්‍රම වේදයක් තුල සිරවීම විදර්ශනාව නොවේ_පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ.
 238. අගතිගාමී නොවී ගිහි ජීවිතයේදී විදර්ශනාව දියුණු කිරීම_පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ.
 239. මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවෙන් යුතුව ගුණ දහම් වඩන්න_පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ.
 240. විපස්සනා ප්‍රතිපදාව දුක්ඛදායක නොවන ආකාරයට වඩන ආකාරය _පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ.
 241. නිමිති නොගන්නා ස්වභාවය තුල ඇතිවන කම්මැලිකම සහ එපාවීම හරහා විපස්සනාව දියුණු කරන ආකාරය_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 242. ලංවී බැලීම සහ පතුරවා බැලීම යන හැකියාවන් සමබරව දියුණු කිරීම_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 243. බොජ්ඣංග වැඩීම දියුණු කිරීම – 01_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 244. ශාරීරික වේදනාව විපස්සනා භාවනා යෝගියෙක් හසුරුවා ගත යුතු ආකාරය_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 245. බොජ්ඣංග වැඩීම දියුණු කිරීම – 02_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 246. සිතුවිලි සමනය එදිනෙදා දිවියට එකතු කිරීම පුහුණු කිරීම_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 247. වේදනානුපස‍්සනාව වැඩිය යුතු ආකාරය_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 248. වේදනානුපස‍්සනාව වැඩීමේදී උපේක්ෂාවෙන් යුතු දරාගැනීමේ ශක්තියක් අවශ්‍යවේ_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 249. වේදනානුපස‍්සනාව වැඩීමේදී රාගය සහ ද්වේශය ක්‍ෂය වන අපූරු ආකාරය_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 250. වේදනානුපස‍්සනාව තුලින් ප්‍රඥාව දියුණුවන ආකාරය_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 251. වේදනානුපස‍්සනාවේ ඇති ගම්භීර භාවය_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 252. වේදනානුපස‍්සනාව තුලින් පටිච්චසමුප්පාදය වැටහීම_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 253. වේදනානුපස‍්සනාවේ දියුණු බව ජීවිතයේ ලැබිය හැකි මහා සම්පතකි_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 254. චිතානුපස්සනාවට ක්‍රමිකව ප්‍රවේශ වෙන ආකාරය_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 255. වේදනානුපස්සනාවෙන් චිතානුපස්සනාවට_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 256. මනසේ විනිවිද දකින ස්වභාවය සහ දුරස්ථ බැල්ම දියුණු වීම_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 257. සිතුවිලිවල වේගය අඩුවීම, අස්වැසිල්ල සහ ඇතිවන නැතිවන ස්වභාවය තෙරුම් යාම_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.
 258. සිතේ සහනය, අරමුණු වලින් නිදහස්වීම සහ ජීවිතයම භාවනාවක් වීම_පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ.

Please click here to go back to Dhamma Talks in Sinhala

Share this with others as a gift of Dhamma!

One Day Retreats at Nissaranavanaya (In Sinhala)

The forest water stream at Nissaranavanaya Monastery.

The forest water stream at Nissaranavanaya Monastery. The water supply to the monastery is connected from this stream.

A novel program of One Day Retreats was commenced at the serenity of Nissaranavanaya Forest Monastery from October 2016. It is a once a month program conducted by Ven. Panadure Chandaratana Thero in Sinhala medium. The program commences at 7.30 am for the benefit of those travelling from distant places like Colombo. The lunch and Tea will be provided for the attendees.

This program caters for both the beginners and the experienced.

The program conducted on 4 March 2017 was very valuable to the Yogis. Some invaluable explanations were given by the Thero during the Questions and Answer period. The Ven. Thero proceeded on as to how the Seven Factors of Enlightenment (Sapta Bojjanga) is developed during the Kāyānupassanā level by the ardent practitioner of Anāpanasati meditation.

The program is organized by Mr. Lakmal Nandasiri. Please contact him for further details on his mobile number 0773336237.

The next program is scheduled for 01 April 2017. 

Please click here to reach the web page.

Share this with others as a gift of Dhamma!