චිත්තොපක්ලෙශ ධර්ම පිලිබඳ දේශනා මාලාව.

Statue of the Buddha at Abhayagiriya, Anuradhapura, Sri Lanka. Photo Credit: Aruna Manathunge on Pixabay.

අති පූජනීය ආචාර්ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් වර්ෂ 2020 ජූලි මාසයේදී චිත්තොපක්ලෙශ ධර්ම පිළිබඳව දේශනා මාලාවක් ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි ස්වදේශීය සේවාව තුලින් ආරම්භ කරන ලදී. මෙම දේශනා මාලාවට පාදක වූයේ වත්ථුපම සූත්‍රයයි. 

 • මෙම සියලු හඬ පට ශබ්ද සංස්කරණය කොට ඉදිරිපත්කර ඇත්තෙමු.

 • එමෙන්ම, එසේ ඉදිරිපත්කර ඇති සෑම හඬ පටයකින්ම මෙම ප්‍රධාන වෙබ් පිටුවට පිවිසිය හැකි යොමුවක් MP3 ගොනුව තුලට ඇතුලත් කර ඇති බැවින් මෙම ඕනෑම MP3 පටයක් බා ගත කල පසු SMART PHONE එකකින් හෝ පරිගණකයකින් හෝ මෙම වෙබ් පිටුවට පිවිසීමට පුළුවන. ඒ යොමුව සෑම MP3 ගොනුවකම ”COMMENTS” අංශයට ඇතුලත් කර ඇත.

Most Ven. Kukulpane Sudassi Thero commenced a new weekly Dhamma series at SLBC based on Upakkilesa Dhamma in Sinhala medium in July 2020. The series was based upon Vatthupama Sutta.

ත්‍රිපිටකයේ වත්ථුපම සූත්‍රය කියවීම සඳහා යොමුව:
(ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » මජ්‌ඣිම නිකාය » මූල පන්නාසකය » 1. මූලපරියාය වර්ග)        සුත්‍රය කියවීම සඳහා මෙතන click කරන්න.

අති පූජනීය රේරුකානේ චන්දවිමල මහා තෙරුන්වහන්සේ විසින් රචිත ”වඤ්චක ධර්ම හා චිත්තෝපක්ලේශ ධර්ම” යන ග්‍රන්ථයේ pdf පොත මෙතනින් බාගත කරන්න.  

How to Download the files.

To download (Audio files): You could download the file by right clicking on the file link and then selecting “save as” from the drop down menu. Save the file into a pre designated folder to listen on multiple occasions. This is the best way to save your internet allocation.

To listen directly (Audio files): Please left click on the link to listen directly. Once the link is clicked, you will be directed to a separate page containing the talk. Usually the file starts to play in that window. If it doesn’t you could highlight the browser window and click ‘reload this page’. It will start to play.

ධර්ම දේශනා ඇසීමට සහ බාගත කරගැනීමට පහත යොමුවන් භාවිතා කරන්න.

 1. හැඳින්වීම – චිත්තොපක්ලෙශ ධර්ම_05-07-2020
 2. අභිධ්‍යා විෂමලොභය – චිත්තොපක්ලෙශ ධර්ම_12-07-2020
 3. ව්‍යාපාදය – චිත්තොපක්ලෙශ ධර්ම_19-07-2020
 4. ක්‍රොධය සහ උපනාහය (බද්ධ වෛරය)_චිත්තොපක්ලෙශ ධර්ම_26-07-2020
 5. මක්ඛය (ගුණ මකු බව)_චිත්තොපක්ලෙශ ධර්ම_02-08-2020
 6. පළාසය (යුගග්‍රාහය)_චිත්තොපක්ලෙශ ධර්ම_09-08-2020
 7. ඉස‍්සා (ඊර්ෂ්‍යාව)_චිත්තොපක්ලෙශ ධර්ම_16-08-2020
 8. මච‍්ඡරියං (මසුරු බව) _චිත්තොපක්ලෙශ ධර්ම_23-08-2020
 9. මායා (මායාව)_චිත්තොපක්ලෙශ ධර්ම_30-08-2020
 10. සාඨෙය්‍ය (කපටිබව)_චිත්තොපක්ලෙශ ධර්ම_06-09-2020
 11. ථම්භය (තදබව)_චිත්තොපක්ලෙශ ධර්ම_13-09-2020
 12. සාරම්භය (එකට වැඩියෙන් එකක් කිරීම)_චිත්තොපක්ලෙශ ධර්ම
  _20-09-2020
 13. මානය_චිත්තොපක්ලෙශ ධර්ම_27-09-2020
 14. අතිමානය_චිත්තොපක්ලෙශ ධර්ම_04-10-2020
 15. මදය_චිත්තොපක්ලෙශ ධර්ම_11-10-2020
 16. ප්‍රමාදය_චිත්තොපක්ලෙශ ධර්ම_18-10-2020
 17. අවසාන දේශනාව_චිත්තොපක්ලෙශ ධර්ම_25-10-2020

චිත්තොපක්ලෙශ ධර්ම පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි ස්වදේශීය සේවාව තුල සිදුකල ධර්ම දේශනා මාලාව මෙතකින් අවසානයි.

අති පූජනීය ආචාර්ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේගේ නව වෙබ් අඩවියට මෙතන click කර පිවිසෙන්න.

අති පූජනීය ආචාර්ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේගේ damsara.org වෙබ් පිටුවට මෙතන click කර පිවිසෙන්න.