ක්‍ෂණ සම්පත්තිය. (10-04-2024)

ක්‍ෂණ සම්පත්තිය 10 04 2024

ක්‍ෂණ සම්පත්තිය. (10-04-2024)

ක්‍ෂණ සම්පත්තිය පිලිබඳ ඉතා වටිනා ධර්ම දේශනාවක් අති පූජනීය ආචාර්ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ විසින් දායක නිවසක දී සිදු කරන ලදී. අප්‍රමාද වෙමින් එළඹෙන ක්‍ෂණයන් නිවැරදි ආකාරයෙන් සම්පත්තියක් ලෙස යොදා ගන්නා ආකාරය මෙහි දී පැහැදිලි කෙරේ.

එමෙන්ම එළඹෙන ක්‍ෂණය අප්‍රමාදීව ගත කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ලොව්තුරා බුදු රජාණන් වහන්සේ විසින් දිනපතා භික්ෂුන් වහන්සේලා ඇතුළු සියළු ශ්‍රාවකයන් හට ලබා දුන් මූලිකම අවවාදයක් වේ.


අති පූජනීය ආචාර්ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ මෑතකදී සිදුකල මෙවැනි ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට පහත යොමු මත click කරන්න;

  1. Dayaka Dhamma Talks – 09 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 09
  2. Dayaka Dhamma Talks – 08 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 08
  3. Dayaka Dhamma Talks – 07 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 07
  4. Dayaka Dhamma Talks – 06 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 06
  5. Dayaka Dhamma Talks – 05 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 05
  6. Dayaka Dhamma Talks – 04 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 04
  7. Dayaka Dhamma Talks – 03 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 03
  8. Dayaka Dhamma Talks – 02 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 02
  9. Dayaka Dhamma Talks – 01 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.