කච්‌චානගොත්‌ත සූත්‍රය. (07-07-2024)

කච්‌චානගොත්‌ත සූත්‍රය. (07-07-2024)

මීතිරිගල නිස්සරණ වණසේනාසන වාසී පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ විසින් කච්‌චානගොත්‌ත සූත්‍රය ඉරිදා සූත්‍ර දේශනා මාලාවේ නව සූත්‍රය ලෙස වර්ෂ 2024 ජූලි මස 07 වන දින ආරම්භ කරන ලදී.

කච්‌චානගොත්‌ත සූත්‍රය ත්‍රිපිටකයෙන් මෙතැනින් කියවන්න: කච්‌චානගොත්‌ත සූත්‍රය.


How to Download or Directly Listen to the audio files.

To download: You could download the file by right clicking on the file link and then selecting “save as” from the drop down menu. Save the file into a pre designated folder to listen on multiple occasions. This is the best way to save your internet allocation.


  1. ධර්ම දේශනාව 01 – “සම්මා දිට්ඨිය නිසා ලෝකය තැනීම නැතිවෙන ආකාරය” කච්‌චානගොත්‌ත සූත්‍රය. (07-07-2024)
  2. ධර්ම සාකච්ඡාව 01 – කච්‌චානගොත්‌ත සූත්‍රය. (07-07-2024)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.