දම්සර දහම් පුවත් – අංක 124

ඉමහත් අස්වැසිල්ලක් දෙන චිතානුපස්සනාව:

චිත්තානුපස්සනා සතිපට්ඨාන භාවනාව සුවිශේෂි හැරවුම් ලක්‍ෂයකට පිවිසෙන මාවතකි. විශේෂයෙන්ම, එය හොඳින් පුහුණු කල යෝගීන්ට ඒ තුලින් ඉමහත් අස්වැසිල්ලක් හා ප්‍රයෝජනයක් අත්විඳීමට හැකියාවක් නිරායාසයෙන් ලැබෙනු ඇත. චිත්තානුපස්සනා සතිපට්ඨානයේ එවන් කරුණු පෙන්වා දීමත් එය පුහුණු කරන ආකාරයත් පෙන්වා දීමත් මෙම දහම් කලාපයේ මුලික අරමුණ වේ.

දම්සර දහම් පුවත් පතට පිවිසීමට පහත දැක්වෙන රූපය මත click කරන්න.

Share this with others as a gift of Dhamma!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.