චිත්තානුපස්සනාව (27-03-2021)

සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ දැක්වෙන චිත්තානුපස්සනාව පිළිබඳව වැදගත් ප්‍රායෝගික කරුණු අරම්භයා වටිනා ධර්ම දේශනාවක් අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් වර්ෂ 2021 මාර්තු මස 27 වෙනි දින සිදු කෙරිණි.

ධර්ම දේශනාවේ ශබ්ද සංස්කරණය කල හඬපටය මෙතනින් ලබාගන්න: https://bit.ly/3cAHJWw


You may also like

Page 1 of 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.