කාමයන්ගේ ආදීනව දකිමින් එයම අපේක්ෂා කරන්නේ ඇයි? (17-03-2021)

ගිහි පැවිදි දෙපාර්ශවයටම වැදගත්වන සහ ගැටලුවක් වන කාමයන්ගේ ආදීනව දකිමින් එයම අපේක්ෂා කිරීම පාදක කරගනිමින් වටිනා ධර්ම දේශනාවක් අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් වර්ෂ 2021 මාර්තු මස 17 වෙනිදා සිදුකරන ලදී. මෙහිදී බුදුරජාණන්වහන්සේ විසින් මහානාම රජුන් හට ලබා දුන් උපදේශයක් පාදක කරගනිමින් නිරතුරුව සතිපට්ඨානය තුලින් දියුණු කරගත් සතියක් හෝ සමථ ධ්‍යානයක් හෝ නැති ඕනෑම අවස්ථාවක අනාගාමී තත්වයෙන් පහල සිටින ඕනෑම අයකුට අකුසලයන්ගේ අදීනව දැන සිටියා වුවත් එම අකුසල සිතුවිලි ඇතිවිය හැකි බව පැහැදිලි කෙරිණි.

මෙම දේශනාවට පාදක වූ සූත්‍රය, ත්‍රිපිටකයෙන් මෙතනින් කියවන්න ( චූල දුක්ඛක්ඛන්ධ සූත්‍රය) : https://pitaka.lk/main?n=18114

මෙම වීඩියෝවේ ශබ්ද සංස්කරණය කල හඬ පටය මෙතනින් ලබා ගන්න: https://bit.ly/3lS3kwI


You may also like

Page 1 of 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.