ප්‍රඥා පාරමිතාවේ ප්‍රතිපත්ති මාර්ගය. Saturday Dhamma Discussion – 65 (28-05-2022)

සෙනසුරාදා ධර්ම සාකච්ඡාව – අංක: 65 (ප්‍රඥාව10 – අනුරුද්ධ සූත්‍රය: 18) 28-05-2022

Saturday Dhamma Discussion – 65 was conducted on 28 May 2022 by Most Ven. Kukulpane Sudassi Thero. Saturday Saturday Dhamma Discussion – 65 is audio edited to remove unwanted noises and pauses and is presented below as separate questions and answers to provide better listening.

“ප්‍රායෝගික ජීවිතයෙහි ධර්මය ප්‍රගුණ කරන ආකාරය” යන තේමාව මුල්කරගෙන අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සිදුකරන සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡා පෙලේ හැට පස්වන ධර්ම දේශනාව සහ සාකච්ඡාව වර්ෂ 2022 මැයි මස 28 වන දින සිදුකරන ලදී.

මෙවර ධර්ම සාකච්ඡාවේදීද අනුරුද්ධ සූත්‍රයේ හත්වන මහා පුරුෂ විතර්‍කය වන “මේ ධර්මය, ප්‍රඥාවන්තයා හට ය, මේ ධර්මය, අඥානයා හට නොවේ.” යන කරුණ පිළිබඳව තවදුරටත් පැහැදිලි කරන ලදී.  අද දින ධර්ම දේශනාවේදී ප්‍රඥා පාරමිතාවේ ප්‍රතිපත්ති මාර්ගය හෙවත් උපාය කෞශල්‍යය පිළිබඳව පැහැදිලි කෙරිණි.

ත්‍රිපිටකයේ එම අනුරුද්ධ සූත්‍රය මෙතනින් කියවන්න: අනුරුද්‌ධ සූත්‍රය.


  1. ප්‍රඥා පාරමිතාවේ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රමය පිළිබඳ පැහැදිලි කරන්න. ***
  2. අනුරාධපුර රුවන්වැලිසෑයෙදී මැයි 26 සහ 27 දිනවල සිදුකල පිංකම පිළිබඳ පින් අනුමෝදම් කිරීම. ***
  3. අප එකම බෝට්ටුවෙත් නැහැ, එකම කුණාටුවෙත් නැහැ. *** (ප්‍රඥා පාරමිතාවේ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රමය දිගු කාලීන ලෙස ප්‍රගුණ කරන අයට වර්ථමාන ආර්ථික සහ මානසික පීඩා අවම කරගනිමින් නාම රූප ධර්ම වල ක්‍රියාකාරීත්වය පැහැදිලි කරගැනීමට ඇති හැකියාව මෙහිදී පැහැදිලි කෙරේ.)
  4. සබ්බාසව සූත්‍රයේ සඳහන් වෙන “ජානතෝ සහ පස්සතෝ” පිළිබඳව පැහැදිලි කරන්න. *** (වටිනා පැනයක් සහ පැහැදිළි කිරීමකි.)
  5. අකුසල විපාක සිත් වලදී උපේක්ෂා සහගත සංතීර්ණ සිතක් පමණක් යෙදෙන්නේ ඇයි?
  6. ජානතෝ සහ පස්සතෝ ප්‍රායෝගිකව පුහුණු කිරීමෙන් කෙලෙස් නැති කරගැනීම පිළිබඳව තව දුරට පැහැදිලි කරන්න. *** (ඉහත පැන අංක 04 සහ අංක 03 ට සම්බන්ධ වටිනා පැහැදිලි කිරීමකි.)
  7. ද්වේශ සහගත සිතක් හඳුනා ගත් පසු එය දුරු කිරීමට කුමක් කල යුතුද? *** (මෙම පැහැදිලි කිරීමද පැනයන් 06, 04 සහ 03 සම්බන්ධ වටිනා පැහැදිලි කිරීමකි.)
  8. ප්‍රඥාව අවධි කරගැනීම මනෝ ඉන්ද්‍රිය හරහා සිදුවිය යුතක් ද?
  9. සති සම්පජඤ්ඤය දියුණු කරගැනීමට භාවනාව අත්‍යාවශ්‍ය වෙනවා නොවේද? ***
  10. අවසානය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.