සතිය සහ සම්පජඤ්ඤය. (16-12-2023)

සතිය සහ සම්පජඤ්ඤය 16 12 2023

සතිය සහ සම්පජඤ්ඤය. (16-12-2023)

සතිය සහ සම්පජඤ්ඤය එදිනෙදා ජීවිතයේ දී පුහුණු කරමින් දහම් මග දියුණු කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව ඉතා වටිනා ධර්ම දේශනාවක් අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් සියැස රූපවාහිනිය තුලින් සිදුකරන ලදී.

මෙහිදී සතිය සහ සම්පජඤ්ඤය යනු කුමක් ද සහ එහි ගුණාංග පැහැදිලි කෙරිණි. එමෙන්ම සිහිය ඒකාග්‍රතාවය දියුණු වෙන ආකාරයටත් ප්‍රඥාව දියුණු වෙන ආකාරයටත් යන දෙයාකාරයට දියුණු කරන්නේ කෙසේදැයි මෙහි දී පැහැදිලි කෙරිණි. මෙම වටිනා ධර්ම දේශනාවේ දී විශේෂයෙන්ම සතිය, සම්පජඤ්ඤය හෙවත් ප්‍රඥාව දියුණු කරන ආකාරය පැහැදිලි කෙරිණි.

එමෙන්ම සතිය පිළිබඳව මෙම කාලයේ පවතින ඇතැම් වැරදි අදහස් සහ ආකල්ප මෙහිදී නිවැරදි කෙරිණි.

මෙම වටිනා ධර්ම දේශනාවට පාදක වූයේ ත්‍රිපිටකයේ සූත්‍ර පිටකයේ, සංයුත්‌ත නිකායේ, මහා වර්ගයේ, සතිපට්ඨාන සංයුක්තයේ, අම්‌බපාලි වර්ගයේ එන සතො සූත්‍රයයි. එම සූත්‍රය ත්‍රිපිටකයෙන් මෙතනින් කියවන්න: සතො සූත්‍රය.


අති පූජනීය ආචාර්ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ මෑතකදී සිදුකල මෙවැනි ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට පහත යොමු මත click කරන්න;

  1. Dayaka Dhamma Talks – 09 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 09
  2. Dayaka Dhamma Talks – 08 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 08
  3. Dayaka Dhamma Talks – 07 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 07
  4. Dayaka Dhamma Talks – 06 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 06
  5. Dayaka Dhamma Talks – 05 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 05
  6. Dayaka Dhamma Talks – 04 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 04
  7. Dayaka Dhamma Talks – 03 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 03
  8. Dayaka Dhamma Talks – 02 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 02
  9. Dayaka Dhamma Talks – 01 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.