කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය. (30-03-2024)

කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය 30 03 2024

කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය. (30-03-2024)

කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය පිලිබඳ අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සියැස රූපවාහිනිය තුලින් සිදුකල මෙම ධර්ම දේශනාව තුලින් නිවන් දැකීමට උත්සුක වන්නා වූ කෙනෙකු විසින් ප්‍රගුණ කල යුතු ගුණ ධර්ම 15 ක් සහ මෛත්‍රිය දියුණු කිරීම පැහැදිලි කෙරේ. 

අති පූජනීය නා උයනේ අරියධම්ම ස්වාමින්වහන්සේ ඇතුළු අනෙකුත් ස්වාමින්වහන්සේලා විසින් සිදු කෙරෙන කරණීය මෙත්ත සූත්‍ර සජ්ඣායනය සහ තේරුම සහිත පැහැදිලි කිරීමට සවන් දීමට සහ කියැවීමට මෙම වෙබ් පිටුවට පිවිසෙන්න: කරණීය මෙත්ත සුත්තං


අති පූජනීය ආචාර්ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ මෑතකදී සිදුකල මෙවැනි ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට පහත යොමු මත click කරන්න;

  1. Dayaka Dhamma Talks – 09 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 09
  2. Dayaka Dhamma Talks – 08 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 08
  3. Dayaka Dhamma Talks – 07 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 07
  4. Dayaka Dhamma Talks – 06 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 06
  5. Dayaka Dhamma Talks – 05 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 05
  6. Dayaka Dhamma Talks – 04 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 04
  7. Dayaka Dhamma Talks – 03 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 03
  8. Dayaka Dhamma Talks – 02 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 02
  9. Dayaka Dhamma Talks – 01 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.