නෛෂ්ක්‍ර‍ම්‍ය පාරමිතාව – 02 වන දේශනය (08-05-2024)

නෛෂ්ක්‍ර‍ම්‍ය පාරමිතාව – 02 වන දේශනය (08-05-2024)

අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සිදු කරන මෙම නෛෂ්ක්‍ර‍ම්‍ය පාරමිතාව පිලිබඳ දෙවන ධර්ම දේශනාවේ දී ආධ්‍යාත්මික දැක්මක් තුලින් එය පුහුණු කරන ආකාරය පැහැදිලි කෙරේ.

මෙහිදී මතු කෙරෙන මූලිකව වැදගත් වන කරුණු කිහිපයක් පහතින් දැක වේ;

 1. අපගේ කාම තණ්හාව සමග බැඳී පවතින භව තන්හාව හේතුවෙන් ඇති වෙන කාම භව, රූප භව සහ අරූප භව වල ආදීනවය වටහා ගැනීමේ වැදගත්කම සහ අවශ්‍යතාවය.
 2. එම ආදීනවය වටහා ගැනීමේ හැකියාව සහ ගුණය දියුණු කරන වැඩ පිළිවෙල නෛෂ්ක්‍ර‍ම්‍ය පාරමිතාව වන බව.
 3. පටිඝ මූලිකව අකමැතිවීමෙන් අප සිදු කරන අත්හැරීම නෛෂ්ක්‍ර‍ම්‍ය පාරමිතාව නොවන බව.
 4. නෛෂ්ක්‍ර‍ම්‍ය පාරමිතාව ඇති වීම සඳහා සියලු සංස්කාරයන්ගේ සංඛත, විපරිනාම, පීලන සහ සන්තාප ස්වභාවය දැකීමේ හැකියාව දියුණු කිරීමට විදර්ශනා ප්‍රඥාව දියුණු කිරීම.
 5. එවන් ප්‍රඥාවකින් අත්හැරීම ඉබේ සිදුවීමට පටන් ගන්නා බවත් එය බලයෙන් දේවල් අතහැරීමට වෙනස් වෙන බවත්.
 6. නෛෂ්ක්‍ර‍ම්‍ය පාරමිතාව දියුණු වෙන විට කාම තෘෂ්ණාව ක්‍රමයෙන් දුරු වෙමින් භව තෘෂ්ණාව දුරු වෙන ආකාරය.
 7. ප්‍රඥාව වැඩෙන විට පෙනෙන ආදීනවය (නිස්සාර බව) යනු දුක් දොම්නස් පමණක් නොව අනිත්‍ය, දුක්, අනාත්ම සහ අශුභ නිසා සංස්කාර දුක්ඛ ධර්ම වශයෙන් දැකීම බව.
 8. කාමය නැවත නැවතත් පෝෂණය කිරීමෙන් එය සංසිඳෙනවා වෙනුවට තෘෂ්ණාව කිහිප ගුණයකින් වැඩි වෙමින් අපව විනාශ කරන ආකාරය නුවනින් තේරුම් ගැනීමේ අත්‍යාවශ්‍යතාවය.
 9. ආධ්‍යාත්මික දැක්ම යනු කුමක් ද සහ එය දියුණු කිරීම නෛෂ්ක්‍ර‍ම්‍ය පාරමිතාව ප්‍රගුණ කිරීමට උදවු වෙන ආකාරය.

අති පූජනීය ආචාර්ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ මෑතකදී සිදුකල මෙවැනි ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට පහත යොමු මත click කරන්න;

 1. Dayaka Dhamma Talks – 09 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 09
 2. Dayaka Dhamma Talks – 08 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 08
 3. Dayaka Dhamma Talks – 07 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 07
 4. Dayaka Dhamma Talks – 06 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 06
 5. Dayaka Dhamma Talks – 05 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 05
 6. Dayaka Dhamma Talks – 04 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 04
 7. Dayaka Dhamma Talks – 03 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 03
 8. Dayaka Dhamma Talks – 02 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 02
 9. Dayaka Dhamma Talks – 01 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.