දස පාරමිතා.

අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් සියැස රූපවාහිනී මාධ්‍ය තුලින් වර්ෂ 2024 දී සිදු කෙරුණු දස පාරමිතා පිලිබඳ ඉතා වටිනා ධර්ම දේශනා මාලාවකි.

  1. පාරමිතා යනු කුමක්ද සහ එම පාරමිතා දියුණු කරගන්නේ කෙසේද? (21-04-2024)
  2. දාන පාරමිතාව – 01 වන දේශනය. (22-04-2024)
  3. දාන පාරමිතාව – 02 වන දේශනය. (23-04-2024)
  4. ශීල පාරමිතාව – 01 වන දේශනය (28-04-2024)
  5. ශීල පාරමිතාව – 02 වන දේශනය (29-04-2024)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.