ගිහියන්ට වැඩියහැකි සෝතාපත්ති මාර්ගය.


Most Ven. Ellawala Vijithananda Maha Thero conducted a three days long meditation retreat in Perth, Australia during February 2018. This retreat was special as it specifically highlighted a methodology to the lay followers to achieve the state of Sotāpanna (Stream Enterer of the Noble Path).

The following recordings are invaluable specifically due to the following key reasons;

 • The lord Buddha clearly stated about four types of followers who could achieve the fruits of the Noble Path. They are the Monks, Nuns, Lay male followers and Lay female followers. The Buddha didn’t expect the laity to renounce the household life completely to the level of the monks and nuns. The Buddha clearly explained a methodology of practice specifically to the laity. That methodology is  explained here.
 • The importance of Sila or morality is clearly explained aligning it to the finer aspects of the overall practice.
 • The talks and discussions are complete with a lot of practical advice and wisdom relevant to both the beginner level and the ‘advanced’ level.

The following two brief Clips are provided as examples to show the invaluable quality of the practical advice relevant to the ‘advanced’ practitioners.

How to Download or Directly Listen to the audio files.
To download: You could download the file by right clicking on the file link and then selecting “save as” from the drop down menu. Save the file into a pre designated folder to listen on multiple occasions. This is the best way to save your internet allocation.

To listen directly: Please left click on the link to listen directly. Once the link is clicked, you will be directed to a separate page containing the talk. Usually the file starts to play in that window. If it doesn’t you could highlight the browser window and click ‘reload this page’. It will start to play.

 1. 01. සෝතාපත්ති අංග සූත්‍රය_පර්ත්_16-02-2018
 2. 02. බෞධයාගේ නිවැරදි අටසිල් සමාදන් වීම_පර්ත්_17-02-2018
 3. 03. ආර්ය_විනයේ_බ්‍රහ්මචරියාව_සහ_සක්මන්_භාවනාව_පර්ත්_17-02-2018
 4. 04. කර්මස්ථාන_සහ_දහම්_ගැටළු_විසඳීම_පර්ත්_17-02-2018
 5. 05. සංසාරය ඇතිකරන සහ නැතිකරන අංග අට_පර්ත්_17-02-2018
 6. 06. දස මාරයන් හඳුනාගැනීම වැදගත් වේ_පර්ත්_18-02-2018
 7. 07. සම්මා වායාමය සහ සම්මා සතිය _පර්ත්_18-02-2018
 8. 08. කර්මස්ථාන_සහ_දහම්_ගැටළු_විසඳීම_පර්ත්_18-02-2018
 9. 09. දුක ඇතිකරන තණ්හාවේ බලය ක්‍රමයෙන් බිඳින හැටි_පර්ත්_18-02-2018
 10. 10. ශිලය මත පිහිටුවාගත් විපස්සනා සමාධියේ ඇති විශේෂත්වය_පර්ත්_19-02-2018
 11. 11. පරිඋට්ඨාන සහ අනුසය කෙලෙස් කෙරෙහි මනස පැවැත්විය යුතු අයුරු_පර්ත්_19-02-2018
 12. 12. කර්මස්ථාන_සහ_දහම්_ගැටළු_විසඳීම_පර්ත්_19-02-2018
 13. 13.බෝධි පාක්ෂික ධර්ම ගැන මනා දැනුමක් තිබීමේ වැදගත්කම_පර්ත්_19-02-2018

One thought on “ගිහියන්ට වැඩියහැකි සෝතාපත්ති මාර්ගය.

 1. මෙවන් උතුම් ධර්ම දේශනා සිදුකරන පූජනීය ස්වාමීන් වහන්සේ ත් මෙම ධර්ම දේශනා අපවෙතට ලබාදෙන සියළුම සත්පුරුෂයෝ ත් උතුම් නිවනින් ම සැනසේවා..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.