සෙනසුරාදා ධර්ම සාකච්ඡාව අංක: 03 (16-01-2021)

ධම්මෝ හවේ රක්ඛති ධම්මචාරිං යන ථේර ගාථාව ඇසුරුකොට සෙනසුරාදා ධර්ම සාකච්ඡාව අංක: 03 සිදුකරන ලදී.

“ප්‍රායෝගික ජීවිතයෙහි ධර්මය ප්‍රගුණ කරන ආකාරය” යන තේමාව මුල්කරගෙන අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සිදුකරන සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡා පෙලේ තෙවන සාකච්චාව වර්ෂ 2021 ජනවාරි මස 16 දින සිදුකරන ලදී.

මෙම පැය 2කට වඩා දිගු වන ධර්ම සාකච්චාව, අසන්නන්ගේ පහසුව පිණිස ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු වශයෙන් වෙන්කර, ශබ්ද සංස්කරණය කොට හඬ පටයක් වශයෙන් මෙම වෙබ් පිටුවේ ඉදිරිපත්කර ඇත්තෙමු: https://damsara.org/dhamma-talks-in-sinhala/most-ven-kukulpane-sudassi-thero/saturday-dhamma-discussion/saturday-dhamma-discussion-03/


You may also like

Page 1 of 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.