සති නිමිත්ත (09-02-2021)

වීඩියෝව නැරඹීමට ඉහත වීඩියෝව මත click කරන්න.

අති පූජනීය කොත්මලේ කුමාරකාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ සිහිය පෙරටු කොට තබා ගැනීම ගැන මනා හැඳින්වීමක් මෙම විනාඩි විනාඩි 14ක කෙටි දහම් විවරණයෙන් සිදු කෙරේ. මෙහි ඇති විශේෂ වැදගත්කම වනුයේ සති නිමිත්ත භාවනාවට ගලපා අර්ථ දැක්වීමේදී එය පැහැදිලි කිරීම සඳහා ත්‍රිපිටකයෙන් මනා ලෙස පෙන්වා දක්වන උදාහරණ වේ.

Share this with others as a gift of Dhamma!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.