මරණය තුලින් ජීවිතයේ යථාර්ථය දකිමු. (29-07-2020)

මරණය බොහෝ දෙනෙකුට බිය උපදවන දෙයකි. මෙම “මරණය තුලින් ජීවිතයේ යථාර්ථය දකිමු.” දේශනාව, අපට අපේ මරණය තුලින් ජීවිතයේ යථාර්ථය අවභෝද කරගැනීමට මහෝපකාරීවනවා ඇත. පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ මෙහිදී ඨාන සූත්‍රයේ සඳහන් වන ඉතා ප්‍රසිද්ධ දහම් පාඨයක් ඇසුරු කොටගෙන මෙම ධර්ම දේශනාව වර්ෂ 2020 ජූලි මස 29 වෙනි දින දේශනා කරන ලද සේක.

මෙහි දී අප සැදැහැවත් ශ්‍රාවකයන් ගේ පහසුව පිණිස, ශබ්ද සංස්කරණය කරන ලද හඬ පටය සහ ත්‍රිපිටකයේ මෙම ධර්ම දේශනාවට පාදක වු ඨාන සූත්‍රය, ඉදිරිපත් කරන්නෙමු.

1. 🙏🙏🙏 එම ශබ්ද සංස්කරණය මගින් හඬ දියුණු කල වටිනා සම්පුර්ණ දේශනාවේ හඬ පටය මෙතන click කර සවන් දෙන්න/ බාගත කරන්න: https://damsara.org/damsara_dhamma/Most_Ven._Kukulpane_Sudassi_Thero/Dayaka_Dhamma_Talks/07.Maranaya_thulin_jeevithaya_29-07-2020.mp3

2. 🙏🙏🙏 එම ධර්ම දේශනාවට පාදක වූයේ අඞ්‌ගුත්‌තර නිකායේ, පඤ්චක නිපාතයේ ඨාන සූත්‍රයයි. (ත්‍රිපිටකය:සූත්‍ර පිටකය:අඞ්‌ගුත්‌තර නිකාය:පඤ්චක නිපාතය:නීවරණ වර්ගය:ඨාන සූත්‍රය). එම සූත්‍රය කියැවීමට මෙතන click කරන්න: https://tipitaka.lk/an-5-2-1-7/pali

You may also like

Page 1 of 9

Share this with others as a gift of Dhamma!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.