මනසේ ඇතිවන මායාකාරී ස්වභාවය. (24-09-2020)

මනසේ ඇතිවන මායාකාරී ස්වභාවය පිලිබඳ මෙම ධර්ම දේශනාව මනසේ ඇතිවන මායාකාරී ස්වභාවය හඳුනාගැනීම, යටපත්කිරීම සහ දුරුකිරීම පිළිබඳව, විපල්‌ලාස සූත්‍රය පාදක කොට වර්ෂ 2020 සැප්තැම්බර් මස 24 වෙනි දින පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සිදුකල වටිනා දායකත්ව ධර්ම දේශනාවකි.

මේ දේශනාවේ සුවිශේෂ වැදගත්කම වනුයේ සම්මා සතිය, යෝනිසෝ මනසිකාරය, අයෝනිසෝ මනසිකාරය සහ භාවනාව පිළිබඳව සිදුකර ඇති වැදගත් සහ වටිනා කරුණු වේ. මෙහි දී අප සැදැහැවත් ශ්‍රාවකයන් ගේ පහසුව පිණිස, ශබ්ද හඬ පටය, ත්‍රිපිටකයේ මෙම ධර්ම දේශනාවට පාදක වු විපල්‌ලාස සූත්‍රය සහ වීඩියෝ පටය ඉදිරිපත් කරන්නෙමු.

1. 🙏🙏🙏 එම ශබ්ද සංස්කරණය මගින් හඬ දියුණු කල වටිනා සම්පුර්ණ දේශනාවේ හඬ පටය මෙතන click කර සවන් දෙන්න/ බාගත කරන්න: https://damsara.org/damsara_dhamma/Most_Ven._Kukulpane_Sudassi_Thero/Dayaka_Dhamma_Talks/03.Manase_athivana_mayakari_swabhavaya.mp3

2. 🙏🙏🙏 එම ධර්ම දේශනාවට පාදක වූයේ අඞ්‌ගුත්‌තර නිකායේ, චතුක්ක නිපාතයේ විපල්‌ලාස සූත්‍රයයි. (ත්‍රිපිටකය:සූත්‍ර පිටකය:අඞ්‌ගුත්‌තර නිකාය:චතුක්ක නිපාතය:රෝහිතස්‌ස වර්ගය:විපල්‌ලාස සූත්‍රය). එම සූත්‍රය කියැවීමට මෙතන click කරන්න: http://www.thripitakaya.org/tipitakaya/Index/457?s=10189

You may also like

Page 1 of 9

Share this with others as a gift of Dhamma!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.