භාවනා මගට නිවැරදිව ප්‍රවේශ වන ආකාරය. (18-04-2021)

භාවනා මගට නිවැරදිව ප්‍රවේශ වන ආකාරය පිළිබඳව වටිනා ධර්ම දේශනාවක් අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් වර්ෂ 2021 අප්‍රේල් මස 18 දින සිදුකරන ලදී. මෙම දේශනාව දැනට භාවනාව ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන අයට පමණක් නොව භාවනාව දැනටමත් ආරම්භ කර ඇති ශ්‍රාවකයන් හටද වැදගත් වේ.

මෙහිදී සියළු බුදුවරයාණන් වහන්සේලාගේ සංක්ෂිප්ත දහම් පණිවිඩය පාදක කරගන්නා ගෞරවනීය ස්වාමින්වහන්සේ, අපගේ භාවනාව කුමන මුලධර්ම මත පාදක විය යුතුදැයි වැදගත් විවරණයක් යෙදෙන සේක.

එමෙන්ම එම සියළු බුදුවරයාණන් වහන්සේලාගේ පණිවිඩය අරමුණු කරගනිමින් භාවනාවට පිවිසීමට කාහටත් යොදාගත හැකි සරල සහ ප්‍රායෝගික ක්‍රම වේදයක්ද මෙම දේශනාවේ ඉදිරිපත් කෙරේ.

මෙම වටිනා ධර්ම දේශනාවේ ශබ්ද සංස්කරණය කල හඬ පටිය මෙම යොමුවෙන් ලබාගන්න: https://bit.ly/2Qjy8v0


You may also like

Page 1 of 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.