ප්‍රේමය, ආදරය සහ සෙනෙහස (06-03-2021)

“ප්‍රේමතෝ ජායතී සෝකෝ..'” යන බුද්ධ දේශනාව පාදක කරගෙන ගිහි ජීවිත ගතකරන අයට ඉතා වැදගත් ධර්ම දේශනාවක් අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් වර්ෂ 2021 මාර්තු මස 06 දින ප්‍රේමය, ආදරය සහ සෙනෙහස යන මාතෘකාව යටතේ සිදුකරන ලදී. මෙම දේශනාවෙන් ස්වාමින්වහන්සේ පහත සඳහන් කරුණු පැහැදිලි කල සේක.

1. පෘතග්ජන මනුෂ්‍යන්ට වැදගත් වන ප්‍රේමය, ආදරය සහ සෙනෙහස යනු කුමක්ද?

2. ඒ නිසා දුක ශෝකය හටගන්නේ කෙසේද,?

3. ප්‍රේමය, ආදරය සහ සෙනෙහස යහපත් දිවි පැවැත්මක් සඳහා උපකාරී වෙන ආකාරය.

4. එම ප්‍රේමය, ආදරය සහ සෙනෙහස අපට නිවන් මගට සහය වන්නේ කෙසේද ?

එම දේශනාවේ ශබ්ද සංස්කරණය මගින් හඬ දියුණු කල හඬ පටය මෙතන click කර සවන් දෙන්න/ බාගත කරන්න: https://bit.ly/3v73lRF

You may also like

Page 1 of 9

Share this with others as a gift of Dhamma!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.