දහම් මනසිකාරය දියුණු කිරීම (28-02-2021)

දහම් මනසිකාරය දියුණු කිරීම යන ධර්ම දේශනාව උපන් දිනය සැමරීමට බලාපොරොත්තු වන බෞධයන් හට විශේෂයෙන් වැදගත් වේ. දහම් මනසිකාරය දියුණු කිරීම නිසා දහම තුලින් ජීවිතයත් ජීවිතය තුලින් දහමත් දැකීමට භාවනා මනසිකාරය දියුණු කිරීමේ වැදගත්කම පිළිබඳව අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් වර්ෂ 2021 පෙබරවාරි මස 28 වෙනි දින මෙම වටිනා ධර්ම දේශනාව සිදුකරන ලදී.

ධර්ම දේශනාවේ ශබ්ද සංස්කරණය කල හඬපටය මෙතනින් ලබාගන්න: https://bit.ly/3qn3o8i

You may also like

Page 1 of 9

Share this with others as a gift of Dhamma!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.