ආමිස පූජාවෙන් ප්‍රතිපත්තියට (13-04-2021)

ආමිස පූජාවෙන් ප්‍රතිපත්තියට යන තේමාව මුල්කොටගෙන අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සිදුකල විශිෂ්ටතම ධර්ම දේශනාවකි. මෙම දේශනාවේ වටිනාකම ප්‍රධාන වශයෙන් පහත සඳහන් කරුණු නිසා ඔප්නැංවේ;

1. බුදුරජාණන්වහන්සේ ප්‍රතිපත්ති පූජාව, ආමිස පූජාවට වඩා වැදගත් වනබව සඳහන් කල මුත් ආමිස පූජාව නොකරන ලෙස සඳහන් නොකලබව.

2. වර්ථමානයේදී ආමිස පූජාව තණ්හාව වැඩිදියුණු වන ලෙස පටලවා ගෙන අති ආකාරය.

3. ගිහි පැවිදි දෙපිරිසටම, ආමිසය නැතහොත් භෞතික පරිභෝජනය සිදුවිය යුත්තේ කුමක් සඳහාද?

4. ප්‍රතිපත්ති මග දියුණු කරනවිට ආමිස පූජාවේ වටිනාකම දියුණුවන හැටි.

5. ප්‍රතිපත්තියේ සහ ආමිසයේ ඇති අන්තර් සම්බන්ධතාවය.

එම ධර්ම දේශනාවේ ශබ්ද සංස්කරණය මගින් හඬ දියුණු කල හඬ පටය මෙතන click කර සවන් දෙන්න/ බාගත කරන්න: https://bit.ly/2Q4jxDA


You may also like

Page 1 of 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.