අපේ ජීවිත කාලය තීරණය කරන සාධක. (25-09-2020)

“අපේ ජීවිත කාලය තීරණය කරන සාධක” පිලිබඳ මෙම ධර්ම දේශනාව ත්‍රිපිටකයේ ලොණ ඵල සූත්‍රය ඇසුරුකොට වර්ෂ 2020 සැප්තැම්බර් මස 25 වෙනි දින පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සිදුකල වටිනා දායකත්ව ධර්ම දේශනාවකි.

මෙම දේශනාවේ දී විශේෂ කරනා 3 ක් පිළිබඳව පැහැදිලි කරන ලදී.

1. මියගිය හෝ ජීවත්වෙන හෝ ඥාතියෙකුට පින් අනුමෝදම් කරවීමට සම්පූර්ණ විය යුතු කරුණු.

2. අකුසල ධර්ම අඩු කරන සහ සහ යටපත් යටපත් කරන ආකාරය.

3. මරණය නවත්වන ආකාරය පිළිබඳව.

මෙහි දී අප සැදැහැවත් ශ්‍රාවකයන් ගේ පහසුව පිණිස, ශබ්ද සංස්කරණය කරන ලද හඬ පටය සහ ත්‍රිපිටකයේ මෙම ධර්ම දේශනාවට පාදක වු සූත්‍රයට යොමුවද ඉදිරිපත් කරන්නෙමු.

1. 🙏🙏🙏 එම ශබ්ද සංස්කරණය මගින් හඬ දියුණු කල වටිනා සම්පුර්ණ දේශනාවේ හඬ පටය මෙතන click කර සවන් දෙන්න/ බාගත කරන්න: https://damsara.org/damsara_dhamma/Most_Ven._Kukulpane_Sudassi_Thero/Dayaka_Dhamma_Talks/05.Ape_Jeevitha_kalaya_thiranaya_karana_sadhaka.mp3

2. 🙏🙏🙏 එම ධර්ම දේශනාවට පාදක වූ සංයුත්‌ත නිකායේ, ලෝණඵල වර්‍ගයේ, ලෝණඵල සූත්‍රය මෙතන click කර කියවන්න: https://pitaka.lk/main?n=28199

You may also like

Page 1 of 9

Share this with others as a gift of Dhamma!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.