ගසක ඇති කොළ මෙන් යෝගීන් ධර්මයට පන පොවති.

ගසක ඇති කොළ මෙන් යෝගීන් ධර්මයට පන පොවති.

Share this with others as a gift of Dhamma!

ගසක ඇති කොළ මෙන් යෝගීන් ධර්මයට පන පොවති.

Share this with others as a gift of Dhamma!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.