ගසක ඇති කොළ මෙන් යෝගීන් ධර්මයට පන පොවති.

ගසක ඇති කොළ මෙන් යෝගීන් ධර්මයට පන පොවති

ගසක ඇති කොළ මෙන් යෝගීන් ධර්මයට පන පොවති

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.