කර්මය ඇතුලු නියාමන ධර්ම මිනිස් ජීවිතයට බලපාන අකාරය.

කර්මය ඇතුලු නියාමන ධර්ම මිනිස් ජීවිතයට බලපාන අකාරය. (17-08-2023)

කර්මය ඇතුලු නියාමන ධර්ම මිනිස් ජීවිතයට බලපාන අකාරය. (17-08-2023)

කර්මය අතුලු නියාමන ධර්ම මිනිස් ජීවිතයට බලපාන අකාරය පිලිබඳ මෙම ධර්ම දේශනාව බොහෝ බෞධයන්ට වැදගත් දේශනාවකි. කර්මය නිසා සියල්ල සිදුවේ යැයි වැරදි ලෙස විශ්වාස කිරීම නිසා ඇති වෙන අන්තගාමී තත්වය මෙහි දී පැහැදිලි කෙරෙන්නේ වටිනා ආකාරයෙනි.  එමෙන්ම සිත සහ අනෙකුත් නියාමන ධර්ම කෙරෙහිද එසේ ඇතිවෙන වැරදි ආකල්පයන් පිළිබඳව අති පූජනීය ආචාර්ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ විසින් සියැස රූපවාහිනියේ සිදුකල මෙම දේශනාවෙන් පැහැදිලි කෙරේ. 

බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් විශ්වයේ පවතින හේතු ඵල විශ්ව නියාම ධර්මයන් මෙසේ උතු නියාම, බීජ නියාම, කම්ම නියාම, ධම්ම නියාම සහ චිත්ත නියාම වශයෙන් ඒවායේ ක්‍රියාකාරීත්ව ස්වභාවයන් දැනගැනීම අපට වැදගත් වන්නේ කුමන හේතුන් නිසා දැයි මෙහි දී පැහැදිලි වේ.


  1. Dayaka Dhamma Talks – 08 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 08
  2. Dayaka Dhamma Talks – 07 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 07
  3. Dayaka Dhamma Talks – 06 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 06
  4. Dayaka Dhamma Talks – 05 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 05
  5. Dayaka Dhamma Talks – 04 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 04
  6. Dayaka Dhamma Talks – 03 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 03
  7. Dayaka Dhamma Talks – 02 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 02
  8. Dayaka Dhamma Talks – 01 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.