සත්‍යක්‍රියාව පිලිබඳ විශේෂ ධර්ම දේශනය. (09-09-2022)

අති පූජනීය ආචාර්ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් සැප්තැම්බර් මස 09 දින රාත්‍රී 8.00 ට ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ ස්වදේශීය සේවයෙන් විකාශනය වූ සත්‍යක්‍රියාව පිලිබඳ විශේෂ ධර්ම දේශනාව.


You may also like

Page 2 of 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.