දම්සර දහම් පුවත් අංක 125 – මෛත්‍රියේ ඔබ නුදුටු පැතිකඩ.

මෛත්‍රි භාවනාව ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම ප්‍රචලිත භාවනාවයි. මෛත්‍රි භාවනාව පිළිබඳව බොහෝ දෙනා නොදන්නා වටිනා කරුණු පෙන්වා දීමත් එයින් සුවිශේෂ වර්ධනයක් ලඟාකරගත් ගිහි යෝගාවචරයන් දෙදෙනෙකු මෛත්‍රිය පුහුණු කරන සහ භාවිතා කරන ආකාරයන් පෙන්වා දීම මෙම දහම් කලාපයේ මුලික අරමුණ වේ.

මෙහිදී එම පළමු යෝගාවචරයා මෛත්‍රි චේතෝ විමුක්ති මට්ටමට මෛත්‍රිය සමථය තුලින් වැඩීමත් දෙවන යෝගාවචරයා එම මට්ටමට සහ යම් ප්‍රමාණයකින් එයින් ඔබ්බට විපස්සනා භාවනාව තුලින් යම් ප්‍රවේශයක් ලබාගැනීමත් මෙහි ඇති විශේෂයන් වේ. එමෙන්ම එම යෝගාවචරයන් දෙදෙනාම එසේ මෛත්‍රි භාවනාව වඩන්නේ තම මුලික භාවනාව වශයෙන් නොවීම තවත් වැදගත් කාරණයකි.

දම්සර දහම් පුවත් අංක 125 වෙත පිවිසීමට පහත රූපය මත click කරන්න.

Share this with others as a gift of Dhamma!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.