චාගානුස්සතිය. (24-05-2022)

Image by NickyPe from Pixabay

චාගානුස්සතිය පිලිබඳ මෙම ධර්ම දේශනාව වර්ථමාන කාලයට ඉතාම ගැලපෙන දේශනාවක් වන්නේ පහත සඳහන් මූලික කරුණු නිසාවෙනි.

  1. ත්‍යාගී ගුණය නියම ආකාරයෙන් වඩන්නේ කෙසේදැයි මෙහිදී ධර්මානුකූලව පැහැදිලි කෙරේ. බොහෝ බෞද්ධයන් මෙම සූත්‍රයේ දැක්වෙන කරුණු හය පිලිබඳ නියම අවබෝධයක් නොමැතිව දන් දීම සිදු කරන්නෝ වෙති.
  2. ධර්ම මාර්ගය දියුණු කිරීම සඳහා මානුෂීය සංකල්පයේ ඇති වැදගත් කම.
  3. පරිත්‍යාගය සහ නෙක්ඛම්මයේ ඇති වෙනස.

”චාගානුස්සතිය” ධර්ම දේශනාවේ ශබ්ද සංස්කරණය කල හඬ පටිය මෙම යොමුවෙන් ලබාගන්න.

”චාගානුස්සතිය” ධර්ම දේශනාවේ වීඩියෝ පටය මෙතනින් නරඹන්න.

මෙම ධර්ම දේශනාවට පාදක වූයේ ත්‍රිපිටකයේ සූත්‍ර පිටකයේ, අඞ්‌ගුත්‌තර නිකායේ, ඡක්ක නිපාතයේ, අනුත්‌තරිය වර්ගයේ අනුස්‌සතිට්‌ඨාන සූත්‍රයයි. එම සූත්‍රයම ඡානුස්සතිඨාන සූත්‍රය යනුවෙන්ද දැක්වේ.
එම සූත්‍රය ත්‍රිපිටකයෙන් මෙතැනින් කියවන්න:අනුස්‌සතිට්‌ඨාන සූත්‍රය.
එම සූත්‍රයේ වඩා පැහැදිලි විස්තරයක් මෙම යොමුවෙන් කියවන්න: ඡානුස්සතිඨාන සූත්‍රය.

පූජනීය ආචාර්ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සිදුකරන ලද මෙම වටිනා ධර්ම දේශනාව සියස රූපවාහිනී නාලිකාව තුලින් වර්ෂ 2022 මැයි මස 24 දින විකාශනය කරන ලදී. 


ගෞරවනීය ආචාර්ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ මෑතකදී සිදුකල මෙවැනි ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට පහත යොමු මත click කරන්න;

  1. Dayaka Dhamma Talks – 05 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 05
  2. Dayaka Dhamma Talks – 04 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 04
  3. Dayaka Dhamma Talks – 03 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 03
  4. Dayaka Dhamma Talks – 02 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 02
  5. Dayaka Dhamma Talks – 01 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 01
Share this with others as a gift of Dhamma!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.