සිතෙහි පවතින කම්මනීය ගුණය 22 03 2023

බෞද්ධයෙකු විසින් අනිවාර්යෙන්ම පිළිපැදිය යුතු ආර්‍ය් අෂ්ඨාංගික මාර්ගය 18 07 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.