සිතෙහි පවතින කම්මනීය ගුණය – (22-03-2023)

බෞද්ධයෙකු විසින් අනිවාර්යෙන්ම පිළිපැදිය යුතු ආර්‍ය් අෂ්ඨාංගික මාර්ගය. (18-07-2023)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.