වැලිකඩ-සිරගෙදර-සක්මන්-භාවනාව

වැලිකඩ සිරගෙදර සක්මන් භාවනාව: ගරු සුවමින්වහන්සේ සමග ගිය ඇතැම් අයද සිරකරුවන් සමග එකතුව මෙහි භාවනාවේ යෙදුනහ.

වැලිකඩ සිරගෙදර සක්මන් භාවනාව: ගරු සුවමින්වහන්සේ සමග ගිය ඇතැම් අයද සිරකරුවන් සමග එකතුව මෙහි භාවනාවේ යෙදුනහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.