20160318_182107

අභයගිරි ස්ථුපයේ කෙළවරක පිහිටි මනරම් වූ බුද්ධ ප්‍රතිමාව.

Share this with others as a gift of Dhamma!

අභයගිරි ස්ථුපයේ කෙළවරක පිහිටි මනරම් වූ බුද්ධ ප්‍රතිමාව.

Share this with others as a gift of Dhamma!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.