හාමුදුරුවරුන්ගේ වාද විවාද වලට අහුවෙන්න එපා!

අද කාලයේ ඇතැම් බෞධයන් නොයෙක් ගුරුකුල වලට බෙදී, නැතහොත් තමන් ප්‍රිය කරන ස්වාමින්වහන්සේලා දේශනා කරන බණ පමණක් නිවැරදි යන දැඩි විශ්වාසයට කොටුවී අනෙක් ස්වාමින්වහන්සේලා හට දොස් කිඊමට එකතුවෙති.

එමෙන්ම බෞධ ස්වාමින්වහන්සේලා පවා ප්‍රසිද්ධියේ තවත් ස්වාමිවහන්සේලාට බැනවදිති. අප සිදුකල යුත්තේ එයට වසඟ වී අපගේ සිත් අකුසලයට බර කිරීම නොව සති සම්පජනයෙන් සිතේ ඇතිවන ද්වේශය හඳුනා ගැනීමයි.

මේ පිළිබඳව විනාඩි 11 ක වටිනා දහම් අවවාදය පොල්ගහවෙල අමරවංශ ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සිදුකරන ලදී.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.