සෙනසුරාදා ධර්ම සාකච්ඡාව: අංක 01 (02-01-2021)

“ප්‍රායෝගික ජීවිතයෙහි ධර්මය ප්‍රගුණ කරන ආකාරය” යන තේමාව මුල්කරගෙන සජීවී ධර්ම සාකච්ඡා පෙළක් Zoom තාක්ෂණය උපයෝගී කරගනිමින් ආචාර්ය පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් වර්ෂ 2021 ජනවාරි මාසයේදී ආරම්භ කරන ලදී. මෙම සෙනසුරාදා ධර්ම සාකච්ඡාව: අංක 01 වීඩියෝව එම සජීවී ධර්ම සාකච්ඡා පෙලේ පළමු සාකච්චාවයි.

මෙම පැය දෙකක කාලයක් වන දිගු සාකච්චාව වෙන වෙනම ප්‍රශ්න උත්තර වශයෙන් බෙදා ශබ්ද සංස්කරණය කර ශ්‍රාවකයන්ගේ පහසුව පිණිස පහත දැක්වෙන වෙබ් පිටුවේ ඉදිරිපත් කර ඇත: https://bit.ly/2Mk0yCQ


You may also like

Page 1 of 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.