සෙනසුරාදා ධර්ම සාකච්චාව අංක:19 (15-05-2021)


මෙවර සෙනසුරාදා ධර්ම සාකච්චාව අංක:19, “සතර සතිපටිඨානය” සහ “ආධ්‍යාත්මික සත්‍යක්‍රියාව සහ පිරිත් සඡ්ඡායනය පිළිබඳ හැදින්වීම” යන තේමාවන් පදනම් කරගෙන සිදුකරනු ලැබුණි. කායානුපස්සනාවේ ඉතිරි කොටස් මෙහිදී ප්‍රයෝගික ගැටළු මතුකරමින් සාකච්චා කරන ලදී. එමෙන්ම පිරිත් සඡ්ඡායනය සහ ආධ්‍යාත්මික සත්‍යක්‍රියාව සිදුකල යුතු ආකාරය පිළිබඳවද වටිනා එළිදැක්වීමක් සිදුකරන ලදී.

මෙම පැය 2කට වඩා දිගු වන ධර්ම සාකච්චාව, අසන්නන්ගේ පහසුව පිණිස ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු වශයෙන් වෙන්කර, ශබ්ද සංස්කරණය කොට මෙම වෙබ් පිටුවේ ඉදිරිපත්කර ඇත: වෙබ් පිටුවට යොමුව : https://bit.ly/2SJ0Q9l

“ප්‍රායෝගික ජීවිතයෙහි ධර්මය ප්‍රගුණ කරන ආකාරය” යන තේමාව මුල්කරගෙන  විසින් සිදුකරන සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡා පෙලේ දහනවවන ධර්ම සාකච්චාව වර්ෂ 2021 මැයි මස 15වන දින සිදුකරන ලදී. පුජ්‍යපාද අනුරාධපුරයේ අනුරුද්ධ ස්වාමින්වහන්සේද එම Zoom සාකච්චාව මෙහෙයවීමට වැඩසටහන දායක වූ සේක.

You may also like

Page 1 of 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.