සතුට ගුණ දහම් වඩන්නට උපකාර වෙන හැටි (10-11-2020)

සතුට ගුණ දහම් වඩන්නට උපකාර වෙන හැටි, යන මෙම දේශනාවේදී නියම ආකාරයෙන් යොමුකරන සතුට අපගේ ගුණ දහම් වඩන්නට උපකාර වෙන ආකාරය පිළිබඳව ගිහි පැවිදි සෑම දෙනා හට ඉතාම ප්‍රයෝජනවත් ධර්ම දේශනාවක් අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් වර්ෂ 2020 නොවැම්බර් මාසයේ 10 වෙනි දින වදාරන ලදී.

අඞ්ගුත්තරනිකායේ එකකනිපාතයේ, විරීයාරම්භ වර්ගයේ ඇති සන්තුට්ඨ සූත්‍රය ඇසුරු කොටගෙන මෙම දේශනාව සිදුකරන ලදී. මෙහි දී අප සැදැහැවත් ශ්‍රාවකයන් ගේ පහසුව පිණිස, ශබ්ද සංස්කරණය කරන ලද හඬ පටයට සහ ත්‍රිපිටකයේ මෙම ධර්ම දේශනාවට පාදක වු සන්තුට්ඨ සූත්‍රයට යොමුවන් ද ඉදිරිපත් කරනෙමු.

1. 🙏🙏🙏 එම ශබ්ද සංස්කරණය මගින් හඬ දියුණු කල වටිනා සම්පුර්ණ දේශනාවේ හඬ පටය මෙතන click කර සවන් දෙන්න/ බාගත කරන්න: https://bit.ly/3nxMXF3

2. 🙏🙏🙏 එම ධර්ම දේශනාවට පාදක වූයේ අඞ්ගුත්තරනිකායේ සන්තුට්ඨ සූත්‍රයයි. ( ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » අඞ්ගුත්තරනිකාය » එකකනිපාතය » විරීයාරම්භ වර්ගය » සන්තුට්ඨ සූත්‍රය) එම සූත්‍රය කියැවීමට මෙතන click කරන්න: https://pitaka.lk/main?n=26160&p=65


You may also like

Page 1 of 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.