සතුටින් ජීවත් වන්නේ කෙසේද? (02-03-2021)

ජීවිතය පුරා අභියෝග වලට මුහුණ දෙමින්, එම අභියෝග ජය ගනිමින්, යුතුකම් වගකීම් ඉටුකරමින් සතුටින් ජීවත් වන්නේ කෙසේද සහ ඒ සඳහා ධර්ම මාර්ගයේ හැසිරීමේ වැදගත්කම පිළිබඳව ගිහි අප කා හටත් වැදගත් ධර්ම දේශනාවක් අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් වර්ෂ 2021 මාර්තු මාසයේ දෙවෙනිදා සිදුකරන ලදී.

සාමිස සතුටින් පටන්ගෙන නොනැවතී, ඉහල තත්වයේ නිරාමිස සතුට ලබාගැනීමට බොජ‍්ඣඣඞ‍්ග යනාදිය දියුණු කිරීම අවශ්‍ය බව මෙහිදී පැහැදිලි කෙරේ.

එම ධර්ම දේශනාවට පාදක වූයේ අඞ්ගුත්තරනිකායේ සන්තුට්ඨ සූත්‍රයයි. ( ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » අඞ්ගුත්තරනිකාය » එකකනිපාතය » විරීයාරම්භ වර්ගය » සන්තුට්ඨ සූත්‍රය) එම සූත්‍රය කියැවීමට මෙතන click කරන්න: https://pitaka.lk/main?n=26160&p=65

මෙය ගෞරවනීය ස්වාමින්වහන්සේ මෙම වටිනා සූත්‍රය අලලා මෑතකදී සිදුකල දෙවන වටිනා දහම් දේශනාවයි. ධර්ම දේශනාවේ ශබ්ද සංස්කරණය කල හඬපටය මෙතනින් ලබාගන්න: https://bit.ly/3qT0qsy


You may also like

Page 1 of 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.