ලෝක ධර්මතා හමුවේ කම්පා නොවී සිටින්නේ කෙසේද? (28-03-2021)

මහා මංගල සූත්‍රයේ “පුට්ඨස්ස ලෝකධම්මේහි…” ගාථාව ඇසුරු කොට මේ කාලයට ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වෙන වටිනා ධර්ම දේශනාවක් අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් වර්ෂ 2021 මාර්තු 28 වෙනි දින සිදුකරන ලදී. ලෝක ධර්මතා හමුවේ කම්පා නොවී සිටීම දියුණු කරන ආකාරය සහ එම දියුණුව මෙලොව, පරලොව සහ අපගේ නිවන් ගමනට ආධාර වෙන ආකාරය පැහැදිලි කෙරෙන මෙම දේශනාව, අපගේ ගිහි හෝ පැවිදි හෝ ජීවිත ඔපවත් කරගැනීමට බොහෝ ප්‍රයෝගික වූ මගපෙන්වීම් වලින් යුතුවේ.

මෙම වටිනා ධර්ම දේශනාවේ ශබ්ද සංස්කරණය කල හඬ පටිය මෙම යොමුවෙන් ලබාගන්න: https://bit.ly/3sLVoyZ


You may also like

Page 1 of 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.