යහපත් ජීවිතයක් උදෙසා සිහිය පැවැත්වීම සහ මත් ද්‍රව්‍යයෙන් වැලකීම.

යහපත් ජීවිතයක් උදෙසා සිහිය පවත්වා ගැනීමේ වැදගත්කම සහ මත් ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් වැලකීමෙන් ඊට ලැබෙන පිටිවහල කොතෙක්ද කියා පැහැදිලිකල මෙම දේශනාව අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් වර්ෂ 2021 අප්‍රේල් මස 24 වන දින සිදුකරන ලදී.

සිහිය යනු කුමක්ද සහ සතිය හැමවිටම කුසල් සිත්වල පමණක් ඇතිවන බවත් මෙහිදී පැහැදිලි කෙරිණි. එමෙන්ම සතියෙන් තොරවූ විට අකුසල සිත් ඇතිවන ආකාරය මෙහි පැහැදිලි කෙරේ.

එම ධර්ම දේශනාවේ ශබ්ද සංස්කරණය මගින් හඬ දියුණු කල හඬ පටය මෙතන click කර සවන් දෙන්න/ බාගත කරන්න: https://bit.ly/3y2PGwC

ඒ සඳහා ධර්ම පදයේ අප්පමාද වර්ගයේ ගාථාවක් පාදක කරගන්න ලදී. එම ගාථා කථාවස්තුව කියවීමට: https://pitaka.lk/dhammapada/katha-21.html

You may also like

Page 1 of 9

Share this with others as a gift of Dhamma!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.