බුද්ධානුස්සතිය සහ අනාපානසති භාවනාව. (2020-07-21)

‘බුද්ධානුස්සතිය සහ අනාපානසති භාවනාව’ පිලිබඳ ධර්ම දේශනාව ආචාර්ය පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් වර්ෂ 2020 ජුලි මාසයේ 21වෙනි දින දායකත්ව ධර්ම දේශනාවක් ලෙස සිදුකරන ලදී.

මෙම දේශනාවට පාදකවූ සූත්‍රය මජ්‌ඣිම නිකායේ, උපරි පන්නාසකයේ, අනුපද වර්ගයේ සඳහන් අනාපානසති සූත්‍රයයි.

1. එම වටිනා සම්පුර්ණ දේශනාවේ හඬ පටය මෙම යොමුව click කර සවන් දෙන්න/ බාගත කරන්න: https://damsara.org/damsara_dhamma/Special_Dhamma/19.Buddhanussatiya_saha_Anapanasatiya.mp3

2. එම ධර්ම දේශනාවට පාදක වූයේ අනාපානසති සූත්‍රයයි. (ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » මජ්‌ඣිම නිකාය » උපරි පන්නාසකය » අනුපද වර්ගය »අනාපානසති සූත්‍රය) එම සූත්‍රය කියැවීමට පහත දැක්වෙන link එක මත click කිරීමෙන් පුළුවන: https://pitaka.lk/main?n=20118

You may also like

Page 1 of 9

Share this with others as a gift of Dhamma!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.