දිට්ඨි විශුද්ධිය (05-02-2021)

දිට්ඨි විශුද්ධිය පිළිබඳව වටිනා ධර්ම දේශනාවක් අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් වර්ෂ 2021 පෙබරවාරි මස පස්වන දින සිදුකරන ලදී. සප්ත විශුද්ධි වල තුන්වන විශුද්ධිය වන දිට්ඨි විශුද්ධිය පිලිබඳ මෙම ධර්ම දේශනාව සංක්ෂිප්ත, පුර්ණ සහ වටිනා ධර්ම දේශනාවකි. අපගේ දහම් මාවතේදී පටලවා ගන්නා ස්ථානයක් පිලිබඳ වැදගත් පැහැදිලි කිරීමක්ද මෙහි ඇතුලත් වේ.

ධර්ම දේශනාවේ ශබ්ද සංස්කරණය කල හඬපටය මෙතනින් ලබාගන්න: https://bit.ly/2YYgJZs

You may also like

Page 1 of 9

Share this with others as a gift of Dhamma!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.