ජීවිතයේ සැන්දෑ සමයේ හුදකලාබව අර්ථ සම්පන්න කරගන්නා ආකාරය. (05-09-2020)

‘ජීවිතයේ සැන්දෑ සමයේ හුදකලාබව අර්ථ සම්පන්න කරගන්නා ආකාරය’ යන මාතෘකාව පදනම් කොටගෙන අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් වර්ෂ 2020 සැප්තැම්බර් මස 05 දා ඉතා ප්‍රායෝගික සහ වැදගත් ධර්ම දේශනාවක් සිදුකරන ලදී. 🙏🙏🙏

එම වටිනා සම්පුර්ණ දේශනාවේ හඬ පටය මෙතන click කර සවන් දෙන්න: https://damsara.org/damsara_dhamma/Special_Dhamma/16.Jivithaye_sanda-samaye_hudakalabava_artha_sampanna_karaganna_akaraya-05-09-2020.mp3

🙏🙏🙏එම ධර්ම දේශනාවට පාදක වූ සූත්‍රය ප්‍රථම නාථකරණ සූත්‍රයයි. ප්‍රථම නාථකරණ සූත්‍රය ( ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » අඞ්‌ගුත්‌තර නිකාය » දසක නිපාතය » 2. නාථ වර්ග ) එම සූත්‍රය කියැවීමට පහත දැක්වෙන link එක click කිරීමෙන් පුළුවන: https://pitaka.lk/main?n=35117

You may also like

Page 1 of 9

Share this with others as a gift of Dhamma!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.