උපේක්ඛා පාරමිතාව (28-01-2021)

උපේක්ඛා පාරමිතාව පිළිබඳව මෙම වටිනා ධර්ම දේශනාව අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් වර්ෂ 2021 ජනවාරි 28 දුරුතු පෝය දින සිදුකරන ලදී.

උපේක්ෂාව යනු කුමක්ද සහ එය සෑම ගුණ ධර්මයක්ම වැඩීමට උපකාරවන ආකාරයත් අපගේ එදිනෙදා ජීවිතයේ උදාහරණ ඇසුරු කරගනිමින් මෙම ධර්ම දේශනාවෙන් පැහැදිලි කෙරේ.

ධර්ම දේශනාවේ ශබ්ද සංස්කරණය කල හඬපටය මෙතනින් ලබාගන්න: https://bit.ly/3j0ZTSS


You may also like

Page 1 of 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.