ඉන්ද්‍රිය ධර්ම. (13-09-2020)

‘ඉන්ද්‍රිය ධර්ම’, නිවන් දැකීම සඳහා ඉවහල් වෙන බෝධි පාක්ෂික ධර්ම වල සඳහන් වැදගත්ම කාරණාවන් පිළිබඳව වර්ෂ 2020 සැප්තැම්බර් මස 13වෙනි දින පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සිදුකල දායකත්ව ධර්ම දේශනාවකි.

1.🙏🙏🙏 ශබ්ද සංස්කරණය මගින් හඬ දියුණු කල එම වටිනා සම්පුර්ණ දේශනාවේ හඬ පටය මෙම යොමුව click කර සවන් දෙන්න: https://damsara.org/damsara_dhamma/Special_Dhamma/18b.Indriya_Dharma_13-09-2020.mp3

2. එම ධර්ම දේශනාවට පාදක වුයේ මුදුතන්ද්‍රිරිය සූත්‍රයයි. එම සූත්‍රය කියැවීමට පහත දැක්වෙන link එක click කිරීමෙන් පුළුවන: https://pitaka.lk/main?n=251323 එමෙන්ම එම සූත්‍රයට සම්බන්ධ එයට පෙර තියන සූත්‍රයද වැදගත් වේ. එම පළමු සූත්‍රය කියැවීමට පහත දැක්වෙන link එක click කිරීමෙන් පුළුවන: https://pitaka.lk/main?n=251322


You may also like

Page 1 of 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.