අර්ථ චර්යාව නිවන් මාර්ගයක් හැටියට ප්‍රගුණ කිරීම (17-03-2021)

අර්ථ චර්යාව යනු කුමක්ද සහ එය නිවන් මාර්ගයක් හැටියට ප්‍රගුණ කරන්නේ කුමන ආකාරයකින්ද යන්න පැහැදිලි කරමින් වටිනා ධර්ම දේශනාවක් අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් වර්ෂ 2021 මාර්තු මස 17 දින සිදුකරන ලදී.

එම දේශනාවේ ශබ්ද සංස්කරණය මගින් හඬ දියුණු කල හඬ පටය මෙතන click කර සවන් දෙන්න/ බාගත කරන්න: https://bit.ly/3cEZaFE


You may also like

Page 1 of 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.