හාලිද්දකානි සූත්‍රය – Haliddikani Sutta

හාලිද්දකානි සූත්‍රය – Haliddikani Sutta මීතිරිගල නිස්සරණ වණසේනාසන වාසී පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ විසින් ඉරිදා සූත්‍ර දේශනා මාලාවේ 25 වන සූත්‍රය ලෙස වර්ෂ 2023 පෙබරවාරි මස 12 වන ඉරු දින ආරම්භ කරන ලදී.

හාලිද්දකානි සූත්‍රය ත්‍රිපිටකයෙන් මෙතැනින් කියවන්න: හාලිද්දකානි සූත්‍රය.


  1. ධර්ම දේශනාව 01 – හාලිද්දකානි සූත්‍රය (12-02-2023)
  2. ධර්ම සාකච්ඡාව 01 – හාලිද්දකානි සූත්‍රය (12-02-2023)

මතු සම්බන්ධයි…

පසුගිය ඉරිදා දහම් වැඩසටහන් ඇති වෙබ් පිටුවට මෙතැනින් පිවිසෙන්න.