පොට්ඨපාද සූත්‍රය – Potthapada Sutta (03-04-2022)

Image by atul kapse from Pixabay

පොට්ඨපාද සූත්‍රයPotthapada Sutta පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ විසින් ඉරිදා සූත්‍ර දේශනා මාලාවේ 15 වන සූත්‍රය ලෙස වර්ෂ 2022 අප්‍රේල් 03 වන දින ආරම්භ කරන ලදී.

පොට්ඨපාද සූත්‍රය ත්‍රිපිටකයෙන් මෙතනින් කියවන්න.


මෙම Zoom දුරස්ථ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වීමට Zoom මෘදුකාංගය ස්ථාපිත කරගෙන පහත දැක්වෙන අයුරින් සම්බන්ධ වන්න.

Use the following link and meeting details to join the program.
මෙම වැඩසටහන ඉරිදා දිනවල ශ්‍රී ලංකාවේ වේලාවෙන් උදැසන 07.00 ආරම්භ වේ.
Meeting ID:  882 8951 5672

Password: 171717


  1. ධර්ම දේශනාව 01 – පොට්ඨපාද සූත්‍රය. (03-04-2022)
  2. ධර්ම සාකච්චාව 01 – පොට්ඨපාද සූත්‍රය. (03-04-2022)
  3. ධර්ම දේශනාව 02 – පොට්ඨපාද සූත්‍රය. (10-04-2022)
  4. ධර්ම සාකච්චාව 02 – පොට්ඨපාද සූත්‍රය. (10-04-2022)
  5. ධර්ම දේශනාව 03 – පොට්ඨපාද සූත්‍රය. (24-04-2022)
  6. ධර්ම සාකච්චාව 03 – පොට්ඨපාද සූත්‍රය. (24-04-2022)
  7. ධර්ම දේශනාව 04 – පොට්ඨපාද සූත්‍රය. (01-05-2022)
  8. ධර්ම සාකච්චාව 04 – පොට්ඨපාද සූත්‍රය. (01-05-2022)
  9. ධර්ම දේශනාව 05 – පොට්ඨපාද සූත්‍රය. (08-05-2022)
  10. ධර්ම සාකච්චාව 05 – පොට්ඨපාද සූත්‍රය. (08-05-2022)

පොට්ඨපාද සූත්‍රය පිලිබඳ වැඩසටහන් මාලාව මෙතනින් අවසාන වේ.

පසුගිය ඉරිදා දහම් වැඩ සටහන් ඇතුලත් මූලික වෙබ් පිටුවට පිවිසීමට මෙතන click කරන්න.