මධුපිණ්ඩික සූත්‍රය – Madhupindika Sutta.

Image by Steve Buissinne from Pixabay

මධුපිණ්ඩික සූත්‍රය – Madhupindika Sutta was selected by Ven. Panadure Chandaratana Thero as the next Sutta topic for Sunday Dhamma Sermon on 08 August 2021.

This discourse plays a central role in the early Buddhist analysis of conflict. As might be expected, the blame for conflict lies within, in the unskillful habits of the mind, rather than without. The culprit in this case is a habit called papañca. Unfortunately, none of the early texts give a clear definition of what the word papañca means, so it’s hard to find a precise English equivalent for the term. However, they do give a clear analysis of how papañca arises, how it leads to conflict, and how it can be ended.” (Ref: The Ball of Honey Madhupiṇḍika Sutta  (MN 18) 

පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ විසින් ඉරිදා සූත්‍ර දේශනා මාලාවේ දසවන සූත්‍රය ලෙස මධුපිණ්ඩික සූත්‍රය වර්ෂ 2021 අගෝස්තු මාසයේ 08 ඉරු දින ආරම්භ කරන ලදී.
ආයතන දොළොසක අනවබෝධය නිසා චිත්ත වීථිය තුල ප්‍රපඤ්ච ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය මෙහි පැහැදිලි කෙරේ. (උපුටාගැනීම:  https://mahaviharaya.lk/article/28888#3)


මෙම Zoom දුරස්ථ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වීමට Zoom මෘදුකාංගය ස්ථාපිත කරගෙන පහත දැක්වෙන අයුරින් සම්බන්ධ වන්න.

Use the following link and meeting details to join the program.
මෙම වැඩසටහන ඉරිදා දිනවල ශ්‍රී ලංකාවේ වේලාවෙන් උදැසන 07.00 ආරම්භ වේ.
Meeting ID:  882 8951 5672

Password: 171717


මධුපිණ්ඩික සූත්‍රය » ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » මජ්‌ඣිම නිකාය » මූල පන්නාසකය » 2. සීහනාද වර්ගය.

මධුපිණ්ඩික සූත්‍රය ත්‍රිපිටකයෙන් කියැවීමට මෙම යොමුව මත click කරන්න.


How to Download or Directly Listen to the audio files.

To download: You could download the file by right clicking on the file link and then selecting “save as” from the drop down menu. Save the file into a pre designated folder to listen on multiple occasions. This is the best way to save your internet allocation.

To listen directly: Please left click on the link to listen directly. Once the link is clicked, you will be directed to a separate page containing the talk. Usually the file starts to play in that window. If it doesn’t you could highlight the browser window and click ‘reload this page’. It will start to play.

 1. ධර්ම දේශනාව – මධුපිණ්ඩික සූත්‍රය 01 (08-08-2021)
 2. ධර්ම සාකච්චාව 01 (08-08-2021)
 3. ධර්ම දේශනාව – මධුපිණ්ඩික සූත්‍රය 02 (15-08-2021)
 4. ධර්ම සාකච්චාව 02 (15-08-2021)
 5. ධර්ම දේශනාව – මධුපිණ්ඩික සූත්‍රය 03 – ඉන්ද්‍රිය භාවනා සූත්‍රය 01 (29-08-2021)
 6. ධර්ම සාකච්චාව 03 (29-08-2021)
 7. ධර්ම දේශනාව – මධුපිණ්ඩික සූත්‍රය 04 – ඉන්ද්‍රිය භාවනා සූත්‍රය 02 (05-09-2021)
 8. ධර්ම සාකච්චාව 04 (05-09-2021)
 9. ධර්ම දේශනාව – මධුපිණ්ඩික සූත්‍රය 05සක්කපඤ්හ සූත්‍රය 01 (12-09-2021)
 10. ධර්ම සාකච්චාව 05 (12-09-2021)
 11. ධර්ම දේශනාව – මධුපිණ්ඩික සූත්‍රය 06 – සක්කපඤ්හ සූත්‍රය 02 (19-09-2021) – ගෞරවනීය ස්වාමින්වහන්සේ අද දින භාවිතා කල pdf රූ සටහන මෙතනින් බාගත කරන්න.
 12. ධර්ම සාකච්චාව 05 (19-09-2021)

 

 

 

 

Share this with others as a gift of Dhamma!